Sunday, August 30, 2009

ကဗ်ာ၊ ကဗ်ာေရးသူ၊ ကဗ်ာဖတ္သူတို႕အကြာအေ၀း


ကဗ်ာနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ အယူအဆ တခုဟာ ကဗ်ာေရးသူနဲ႕ကဗ်ာဖတ္သူ သိပ္မကြာေ၀းဘို႕၊

ကဗ်ာေရးသူဟာ ကဗ်ာဖတ္သူေရွ႕ ေျခလွမ္းသိပ္မက်ဲဖို႕၊ ကဗ်ာေရး

သူနဲ႕ ကဗ်ာဖတ္သူ တတ္ႏိုင္သ၍ ကဗ်ာအေပၚ အကြာအေ၀း နီးစပ္ႏိုင္သမွ် နီးစပ္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္၊

ဘယ္အယူအဆမဆိုဟာ သူေပါက္ဖြားရာဆက္စပ္၀န္းက်င္ အေနအထား

နဲ႕ အမွန္တရားနီးပါး ခိုင္မာခ်င္သေလာက္ ခိုင္မာလို႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္..ကၽြန္ေတာ္

ဆန္႔က်င္ဘက္က ေတြးၾကည့္ပါတယ္။ပထမဆံုး အခ်က္က ကဗ်ာနဲ႔ ကဗ်ာေရးသူအကြာအေ၀း။ အကယ္၍ ကဗ်ာနဲ႔

ကဗ်ာေရးသူၾကား အကြာအေ၀း မရွိသေလာက္ နည္းပါးတယ္ဆိုရင္.. ကဗ်ာဆိုတဲ့

ဆန္းသစ္ျခင္း၊ လန္းဆန္းျခင္း၊ ရုတ္တရက္ သစ္ဆန္းလို႕ စိမ္းျခင္းဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ေတြ

မေပ်ာက္ကြယ္သည့္တိုင္ေအာင္ ေလ်ာ့ရဲသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကဗ်ာေရးသူဟာ ကဗ်ာ

ေရးျခင္းအေပၚမွာ မေရာက္ဖူးေသာ အရပ္တခု ရွာေဖြျခင္းအလုပ္ မလုပ္ေတာ့ပဲ

အလြယ္တကူ ေရာက္ျပီးသားအရပ္ကိုပဲ လြယ္လင့္တကူအထပ္ထပ္အခါခါ ဆက္သြား

ေနမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ဥပမာ….အကယ္၍ ကဗ်ာေရးသူ အၾကိမ္ၾကိမ္အဖန္ဖန္ ေရာက္ဖူးျပီးသား အ

ရပ္ေဒသကိုသာ ထပ္ဖန္တလဲလဲ မျငီးမေငြ႕ ျပန္ေရးဖြဲ႕ျပေနရင္ ကဗ်ာဖတ္သူအတြက္

အက်ိဳးဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ။ အကယ္၍ အဲဒီကဗ်ာေရးသူရဲ႕ မရိုးမအီ အဲဒီေနရာကို

ကဗ်ာဖတ္သူေတြထဲက ေရာက္ရွိဖူးရံုတင္မက နယ္ပယ္သစ္ေတြအထိ ဆက္စမ္း သြား

ေနၾကျပီ ဆိုရင္ေကာ။ ကဗ်ာေရးသူရဲ႕ အသစ္ရွာေဖြျခင္းဆိုတဲ့ကဗ်ာအလုပ္ က်င္လည္

ရာ အရပ္ေဒသမွာပဲ မ်က္လံုးကေလး ကလယ္ကလယ္နဲ႕ မေသမရွင္ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္

ၾကြင္း ျဖစ္သြားမွာပါပဲ။ဒုတိယက…ကဗ်ာဖတ္သူနဲ႔အကြာအေ၀း။ “ကဗ်ာဖတ္သူ“ ဆိုတဲ့ အသံုးအႏွဳံး

ဟာ အားလံုးသေဘာတူ လက္ခံထားတဲ့၊ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ လံုး၀မရွိတဲ့ အ သံုးလံုး

ေက်ျပီးသူအတြက္ ရွင္းလင္းတဲ့စကားလံုးမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ဦးစြာသတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္

ကဗ်ာဖတ္သူေတြထဲမွာ အသက္အရြယ္၊ ရင့္က်က္မွဳ၊ ကဗ်ာဖတ္ျခင္း အေတြ႕အၾကံဳ

ကဗ်ာဖတ္ျခင္းအေပၚ သေဘာထားပံု၊ သိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မသိ၍ေသာ္လည္း

ေကာင္း၊ ကဗ်ာအေပၚ သေဘာထားပံု၊ ကဗ်ာရဲ႕ အက်ယ္အ၀န္းနဲ႕ အတိမ္အနက္၊

ဘယ္၍ဘယ္မွ် ေထာက္ရွုထားပံု စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အစားစား ကြဲျပားေနမွာျဖစ္

ပါတယ္။အဲသလို အမ်ိဳးမ်ိဳး အစားစား ကြဲျပားတဲ့ ကဗ်ာဖတ္ ပရိသတ္ထုၾကီးကို၊

“ ျပည္သူ” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို အလြယ္တကူ တစုတေ၀း အဓိပၸါယ္မတပ္ဘို႕ အေရး

ၾကီးပါတယ္။ ‘ေလးလံုးစပ္ကဗ်ာ’ကိုမွကဗ်ာထင္တဲ့သူွ‘ ေခတ္ေပၚကဗ်ာ’ကိုမွကဗ်ာထင္

တဲ့သူ၊ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳနားလည္ျပီး ဆိုလိုရင္းအေၾကာင္းအသိထဲ ဒိုင္းကနဲေရာက္

သြားမွ ကဗ်ာလို႕ ထင္မွတ္ထားတဲ့သူ၊ ခံစားခ်က္ပါမွ ကဗ်ာျဖစ္တယ္လို႕ မွတ္ယူထား

တဲ့သူ စသျဖင့္ ကြဲျပားမွဳကိုယ္တိုင္ဟာ ကဗ်ာနဲ႔ ကဗ်ာဖတ္သူၾကား အကြာအေ၀းေတြ

အလိုလို ျဖစ္ခဲ့ျပီး၊ ျဖစ္ေနလ်က္၊ ျဖစ္ေနဆဲ..ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကဗ်ာနဲ႔ ကဗ်ာဖတ္သူ

ၾကား လက္ဦးမဆြကတည္းက ရွိခဲ့ျပီးတဲ့ အကြာအေ၀းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအကြာအေ၀းကို

ဘယ္ကဗ်ာဆရာက ဘယ္လိုခ်ံဳ႕ေပးၾကမွာလဲ။တတိယအခ်က္က…ကဗ်ာအပါအ၀င္အႏုပညာဆိုတာရွိျပီးသားကို ျပန္လည္

ထင္ဟပ္ျပတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ ရွိတန္ေျခ၊ ျဖစ္တန္ေျခ ေတြကို ေရွ႕က လမ္းထြင္သြား

တာလား။ ဒါဟာမိမိကိုယ္မိမိိကဗ်ာဆရာလို႕ ရိုေသေလးစားစြာ၊သစၥာရွိစြာမကြယ္မ၀ွက္

စီးခ်င္းထိုးေမးရမယ့္ ကဗ်ာေရးျခင္းဆိုင္ရာ မူလ အခရာ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ

ကဗ်ာဟာ ႏိုင္ငံေရး လက္ေအာက္ခံ၊ ကဗ်ာဟာ ျပည္သူကို အက်ိဳးျပဳရင္၊ ကဗ်ာနဲ႔

ျပည္္သူတသားထဲ၊ ဆိုတဲ့ အယူအဆေတြနဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ရေတာ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအထဲမွာ မီဒီယာ လွဳံ႕ေဆာ္မွဳေတြ၊ အုပ္စုဖြဲ႕ စုရံုး အင္အားသံုးမွဳေတြ၊

‘ေရးသက’္ ၊ ‘သမၻာ ‘၊ ‘ဘ၀မွာ မည္ေရြ႕မည္မွ် အဆံုးရံွဳးခံဘူးတာ..‘ စသျဖင့္ ေတြနဲ႕ မိမိကိုယ္မိမိ

သူရဲေကာင္းလုပ္ျပီး တပည့္ေမြးတာ၊ …………ေတြဟာလည္း ရွိဖူး၊ ရွိဆဲ၊ ရွိလတၱံ႕ေပါ့။

ဒါေပမယ့္.. မိမိကိုယ္မိမိ မၾကံဳစဖူး အေရခြံႏႊာ ရဲရဲေမးလိုက္ပါ။ အဲဒါ……

ကဗ်ာေရးျခင္းအလုပ္လား။နိဂံုးခ်ဳပ္ရရင္..ကၽြန္ေတာ့္ပုဂၢလိကအျမင္အားျဖင့္ ကဗ်ာေရးသူနဲ႔ ကဗ်ာအကြာ

အေ၀းဟာ ရွိကို ရွိေနမွာပဲ။ ကဗ်ာဖတ္သူနဲ႔ ကဗ်ာ အကြာအေ၀းဟာ ရွိကိုရွိ ေနမွာပဲ။

ကဗ်ာေရးသူ အေနနဲ႔ မိမိကဗ်ာအလုပ္ကို မိမိ လုပ္ျခင္းကသာလ်င္ မိမိရဲ႕ အလုပ္

အေပၚ သစၥာရွိျခင္းလို႕သာ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။


ေဇယ်ာလင္း

၅ ဇူလိုင္ ၂၀၀၇

ကဗ်ာ ဘ၀ ရွာေတာ္ပံု စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္

1 comment:

  1. အကြာအေ၀းလာတိုင္းတာပါ။
    သိပ္မေ၀းပါဘူးရယ္။ နီးနီးေလးပါပဲ။
    ရွင္းျပထားတာေလးေတြ သမီးလံုး၀ မေတြးဖူးဘူး။
    မွတ္သားလိုက္ပါတယ္။ ေက်းဇူးပါပဲေနာ္။

    ReplyDelete

ကေဖးဆိုင္ထဲက တေစၦေတြပါပဲ ...
ညလံုးေပါက္ ေသာင္းက်န္းေနတတ္တယ္
သူတို႔အသံေတြက ေခ်ာက္ေခ်ာက္ခ်ားခ်ား
ဘယ္လိုမကၽြတ္လြတ္မႈမ်ိဳးနဲ႔
သူတို႔ေျခာက္လွန္႔ေနျဖစ္ၾကလည္း..။
ကဗ်ာေရးတဲ့ တူရာလူမုိက္ေတြ စုေပါင္းေနထုိင္တယ္...။