Sunday, August 30, 2009

ကဗ်ာ၊ ကဗ်ာေရးသူ၊ ကဗ်ာဖတ္သူတို႕အကြာအေ၀း


ကဗ်ာနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ အယူအဆ တခုဟာ ကဗ်ာေရးသူနဲ႕ကဗ်ာဖတ္သူ သိပ္မကြာေ၀းဘို႕၊

ကဗ်ာေရးသူဟာ ကဗ်ာဖတ္သူေရွ႕ ေျခလွမ္းသိပ္မက်ဲဖို႕၊ ကဗ်ာေရး

သူနဲ႕ ကဗ်ာဖတ္သူ တတ္ႏိုင္သ၍ ကဗ်ာအေပၚ အကြာအေ၀း နီးစပ္ႏိုင္သမွ် နီးစပ္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္၊

ဘယ္အယူအဆမဆိုဟာ သူေပါက္ဖြားရာဆက္စပ္၀န္းက်င္ အေနအထား

နဲ႕ အမွန္တရားနီးပါး ခိုင္မာခ်င္သေလာက္ ခိုင္မာလို႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္..ကၽြန္ေတာ္

ဆန္႔က်င္ဘက္က ေတြးၾကည့္ပါတယ္။ပထမဆံုး အခ်က္က ကဗ်ာနဲ႔ ကဗ်ာေရးသူအကြာအေ၀း။ အကယ္၍ ကဗ်ာနဲ႔

ကဗ်ာေရးသူၾကား အကြာအေ၀း မရွိသေလာက္ နည္းပါးတယ္ဆိုရင္.. ကဗ်ာဆိုတဲ့

ဆန္းသစ္ျခင္း၊ လန္းဆန္းျခင္း၊ ရုတ္တရက္ သစ္ဆန္းလို႕ စိမ္းျခင္းဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ေတြ

မေပ်ာက္ကြယ္သည့္တိုင္ေအာင္ ေလ်ာ့ရဲသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကဗ်ာေရးသူဟာ ကဗ်ာ

ေရးျခင္းအေပၚမွာ မေရာက္ဖူးေသာ အရပ္တခု ရွာေဖြျခင္းအလုပ္ မလုပ္ေတာ့ပဲ

အလြယ္တကူ ေရာက္ျပီးသားအရပ္ကိုပဲ လြယ္လင့္တကူအထပ္ထပ္အခါခါ ဆက္သြား

ေနမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ဥပမာ….အကယ္၍ ကဗ်ာေရးသူ အၾကိမ္ၾကိမ္အဖန္ဖန္ ေရာက္ဖူးျပီးသား အ

ရပ္ေဒသကိုသာ ထပ္ဖန္တလဲလဲ မျငီးမေငြ႕ ျပန္ေရးဖြဲ႕ျပေနရင္ ကဗ်ာဖတ္သူအတြက္

အက်ိဳးဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ။ အကယ္၍ အဲဒီကဗ်ာေရးသူရဲ႕ မရိုးမအီ အဲဒီေနရာကို

ကဗ်ာဖတ္သူေတြထဲက ေရာက္ရွိဖူးရံုတင္မက နယ္ပယ္သစ္ေတြအထိ ဆက္စမ္း သြား

ေနၾကျပီ ဆိုရင္ေကာ။ ကဗ်ာေရးသူရဲ႕ အသစ္ရွာေဖြျခင္းဆိုတဲ့ကဗ်ာအလုပ္ က်င္လည္

ရာ အရပ္ေဒသမွာပဲ မ်က္လံုးကေလး ကလယ္ကလယ္နဲ႕ မေသမရွင္ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္

ၾကြင္း ျဖစ္သြားမွာပါပဲ။ဒုတိယက…ကဗ်ာဖတ္သူနဲ႔အကြာအေ၀း။ “ကဗ်ာဖတ္သူ“ ဆိုတဲ့ အသံုးအႏွဳံး

ဟာ အားလံုးသေဘာတူ လက္ခံထားတဲ့၊ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ လံုး၀မရွိတဲ့ အ သံုးလံုး

ေက်ျပီးသူအတြက္ ရွင္းလင္းတဲ့စကားလံုးမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ဦးစြာသတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္

ကဗ်ာဖတ္သူေတြထဲမွာ အသက္အရြယ္၊ ရင့္က်က္မွဳ၊ ကဗ်ာဖတ္ျခင္း အေတြ႕အၾကံဳ

ကဗ်ာဖတ္ျခင္းအေပၚ သေဘာထားပံု၊ သိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မသိ၍ေသာ္လည္း

ေကာင္း၊ ကဗ်ာအေပၚ သေဘာထားပံု၊ ကဗ်ာရဲ႕ အက်ယ္အ၀န္းနဲ႕ အတိမ္အနက္၊

ဘယ္၍ဘယ္မွ် ေထာက္ရွုထားပံု စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အစားစား ကြဲျပားေနမွာျဖစ္

ပါတယ္။အဲသလို အမ်ိဳးမ်ိဳး အစားစား ကြဲျပားတဲ့ ကဗ်ာဖတ္ ပရိသတ္ထုၾကီးကို၊

“ ျပည္သူ” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို အလြယ္တကူ တစုတေ၀း အဓိပၸါယ္မတပ္ဘို႕ အေရး

ၾကီးပါတယ္။ ‘ေလးလံုးစပ္ကဗ်ာ’ကိုမွကဗ်ာထင္တဲ့သူွ‘ ေခတ္ေပၚကဗ်ာ’ကိုမွကဗ်ာထင္

တဲ့သူ၊ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳနားလည္ျပီး ဆိုလိုရင္းအေၾကာင္းအသိထဲ ဒိုင္းကနဲေရာက္

သြားမွ ကဗ်ာလို႕ ထင္မွတ္ထားတဲ့သူ၊ ခံစားခ်က္ပါမွ ကဗ်ာျဖစ္တယ္လို႕ မွတ္ယူထား

တဲ့သူ စသျဖင့္ ကြဲျပားမွဳကိုယ္တိုင္ဟာ ကဗ်ာနဲ႔ ကဗ်ာဖတ္သူၾကား အကြာအေ၀းေတြ

အလိုလို ျဖစ္ခဲ့ျပီး၊ ျဖစ္ေနလ်က္၊ ျဖစ္ေနဆဲ..ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကဗ်ာနဲ႔ ကဗ်ာဖတ္သူ

ၾကား လက္ဦးမဆြကတည္းက ရွိခဲ့ျပီးတဲ့ အကြာအေ၀းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအကြာအေ၀းကို

ဘယ္ကဗ်ာဆရာက ဘယ္လိုခ်ံဳ႕ေပးၾကမွာလဲ။တတိယအခ်က္က…ကဗ်ာအပါအ၀င္အႏုပညာဆိုတာရွိျပီးသားကို ျပန္လည္

ထင္ဟပ္ျပတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ ရွိတန္ေျခ၊ ျဖစ္တန္ေျခ ေတြကို ေရွ႕က လမ္းထြင္သြား

တာလား။ ဒါဟာမိမိကိုယ္မိမိိကဗ်ာဆရာလို႕ ရိုေသေလးစားစြာ၊သစၥာရွိစြာမကြယ္မ၀ွက္

စီးခ်င္းထိုးေမးရမယ့္ ကဗ်ာေရးျခင္းဆိုင္ရာ မူလ အခရာ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ

ကဗ်ာဟာ ႏိုင္ငံေရး လက္ေအာက္ခံ၊ ကဗ်ာဟာ ျပည္သူကို အက်ိဳးျပဳရင္၊ ကဗ်ာနဲ႔

ျပည္္သူတသားထဲ၊ ဆိုတဲ့ အယူအဆေတြနဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ရေတာ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအထဲမွာ မီဒီယာ လွဳံ႕ေဆာ္မွဳေတြ၊ အုပ္စုဖြဲ႕ စုရံုး အင္အားသံုးမွဳေတြ၊

‘ေရးသက’္ ၊ ‘သမၻာ ‘၊ ‘ဘ၀မွာ မည္ေရြ႕မည္မွ် အဆံုးရံွဳးခံဘူးတာ..‘ စသျဖင့္ ေတြနဲ႕ မိမိကိုယ္မိမိ

သူရဲေကာင္းလုပ္ျပီး တပည့္ေမြးတာ၊ …………ေတြဟာလည္း ရွိဖူး၊ ရွိဆဲ၊ ရွိလတၱံ႕ေပါ့။

ဒါေပမယ့္.. မိမိကိုယ္မိမိ မၾကံဳစဖူး အေရခြံႏႊာ ရဲရဲေမးလိုက္ပါ။ အဲဒါ……

ကဗ်ာေရးျခင္းအလုပ္လား။နိဂံုးခ်ဳပ္ရရင္..ကၽြန္ေတာ့္ပုဂၢလိကအျမင္အားျဖင့္ ကဗ်ာေရးသူနဲ႔ ကဗ်ာအကြာ

အေ၀းဟာ ရွိကို ရွိေနမွာပဲ။ ကဗ်ာဖတ္သူနဲ႔ ကဗ်ာ အကြာအေ၀းဟာ ရွိကိုရွိ ေနမွာပဲ။

ကဗ်ာေရးသူ အေနနဲ႔ မိမိကဗ်ာအလုပ္ကို မိမိ လုပ္ျခင္းကသာလ်င္ မိမိရဲ႕ အလုပ္

အေပၚ သစၥာရွိျခင္းလို႕သာ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။


ေဇယ်ာလင္း

၅ ဇူလိုင္ ၂၀၀၇

ကဗ်ာ ဘ၀ ရွာေတာ္ပံု စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္

Thursday, August 27, 2009

ငါႏွင့္ငါသာပါေသာ ငါ့ကဗ်ာ

ငါ ေရးခဲ့တဲ့ ဇာတ္ပါပဲ...
ေအာ္စကာေတာ့ မေမွ်ာ္ပါဘူး...
ဒါေပမယ့္ ငါကိုယ္တိုင္ ဒါရိုက္တာ လုပ္တယ္...
ငါ့ဘာသာ ငါပဲ ကိုယ္ေတြခြဲလို႕...
ငါ ကိုယ္တိုင္ပဲ သရုပ္ေဆာင္တယ္...
ဇာတ္လိုက္ဆိုတဲ့ အေကာင္တိုင္းကလည္း ငါျဖစ္လို႕...
ငါ ခ်စ္တဲ့ မင္းသမီးေတြနဲ႕ ငါတြဲပစ္လိုက္ပါတယ္...
ဂ်က္ဆီကာအယ္လ္ဘာတို႕...
ဂ်နီဖာလဗ္ဟ်ဴး၀စ္တို႕...
ခ်စ္စရာေလးေတြနဲ႕ေပါ့...
ေနာက္ေတာ့
ငါ့ရံုမွာပဲ ငါ့ဇာတ္ကို ငါတင္ခဲ့တယ္...
ဘာလို႕ဆို
တျခားရံုေတြကို ငါက အထင္မၾကီးဘူးေလ...
ငါ့ဇာတ္ကို ငါၾကည့္ဖို႕လည္း
ငါ့ ကိုယ္ငါပဲ တိုက္တြန္း ေသြးေဆာင္ ဖ်ားေယာင္းခဲ့တယ္...
ငါ့ကိုယ္ငါ ဂုဏ္ယူေနမိတာကေတာ့
ငါ့ဇာတ္ကိုၾကည့္ဖို႕ ဘယ္သူတစံုတေယာက္ကိုမွ်
ငါ မတိုက္တြန္းခဲ့မိတာပါပဲ...
ငါ ့ရံု၀င္ခအတြက္ေတာ့
ငါ့ ဘ၀ကို ငါကိုယ္တိုင္ ထိုးေခ်ျပီး ေပးခဲ့ရတာေပါ့ေလ...
“ေၾကးၾကီးလိုက္တာ-”လို႕ငါ့ဘာသာငါ စိတ္ထဲမွာ ထင္ေနေသးရဲ႕...
ျပန္စဥ္းစားမိတိုင္းလည္း...
ငါ့ဘာသာငါ ျပံဳးေနမိေသးတယ္...
ငါ့ဇာတ္ရံုကလည္း ေစ်းၾကီးလြန္းလွခ်ည္လားလို႕ စဥ္းစားမိရင္းနဲ႕ပါ...
ေနာက္ေတာ့လည္း
ငါ့ဇာတ္ကို ငါၾကည့္ဖို႕ ငါ့ကိုယ္ငါ တိုက္တြန္းရင္း ငါ့ရံုေရွ႕မွာ ငါက္ိုယ္တိုင္ေရာက္ခဲ့တာေပါ့...
ငါ့ရံုေရွ႕ငါေရာက္ေတာ့
ငါဘာေလွ်ာက္လုပ္တယ္ထင္လဲ...
ငါ့ရံု၀င္ လက္မွတ္ကို
ငါ့ဘာသာငါ တစစီ တစစီ ဆုတ္ျဖဲပစ္လိုက္မိတာေပါ့...
ခုေတာ့ ငါ့ရံုထဲကို ငါ ၀င္လို႕ မရေတာ့ဘူး....
ငါဟာ ရုပ္ရွင္ကားေကာင္းေကာင္းတခုအတြက္ ရံု၀င္ခြင့္ လက္မွတ္ေပ်ာက္ေနတဲ့ ကေလးတေယာက္လို
ငိုေနမိတာေပါ့...
တကယ္ေတာ့လည္း ငါဟာ ငါ့အေရွ႕မွာပဲ
ငါ့ဘာသာငါ ထိုင္ငိုေနမိတာပါ...
ငါ့ကိုယ္ငါလည္း ေခ်ာ့လို႕ မရဘူး...
ငါ့အတြက္ ဘယ္သူမွ မငိုၾကေစလိုပါ...
ငါ့ဘာသာပဲ ငါ့အတြက္ငါ ငိုပါရေစ...
သည္ကဗ်ာကိုလည္း
ငါ့ဘာသာငါ ငိုေနရင္း ေရးလိုက္ပါတယ္ဆိုတာ
ငါ့ဘာသာ ငါ သိပါေစ...

(ေအာင္သာငယ္)

Wednesday, August 26, 2009

ေမာင္း-ဟိန္းၿမတ္ေဇာ္ ေရာင္း-လူဆန္း

ေမာင္း-ဟိန္းၿမတ္ေဇာ္
ေရာင္း-လူဆန္း

ကြၽနု္ပ္တုိ႕သည္ ကြၽနု္ပ္တုိ႕၏ မိဘ၊ ဇနီး၊ သား ၊သမီး၊ေၿမးၿမစ္နဲ.အခ်စ္ကေလးမ်ားက ေဘးမသီရန္မခပဲအိမ္အၿပန္
ေစာင့္ေမွ်ာ္ ေနၾကသည္ကိုသိရွိၾကပါသည္ ။ ကြၽနု္ပ္တုိ႕သည္ ဤမြန္ၿမတ္သည္ဟု ဆိုေသာ္ဤသစၥာအဓိဌာန္အ
လုပ္ကို ကြၽနု္ပ္တုိ႕သေဘာနွင့္ကြၽနု္ပ္တို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ႕ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ထပ္မံေရြးခ်ယ္နိုင္ခြင့္ ရိွသည္ကိုလည္း
သိရိွနားလည္ပါသည္ ။


ကြၽနု္ပ္တုိ႕သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီး လုပ္သားၿပည္သူမ်ားကို ေယဘူယ်အားၿဖင္႕ယဥ္ေက်းေခ်ငံစြာဆက္ဆံၾကပါ
သည္။ သို႕ေသာ္ မတူေသာ တက္လိုက္ ဆင္းလိုက္ စိတ္ကူးအမ်ိဳးမိ်ဳးၿဖင္ ့ေမ်ာေနေသာ လူအမ်ားကိ ုခရီးစဥ္ အစအဆံုး ေနမထြက္ခင္မွ မိုးစံုးစံုးခ်ဳပ္ ဆက္ဆံ ေၿပာဆိုေနရၿခင္း ၊ သက္ဆိုင္ရာစ ည္းပိုင ္ကမ္းပိုင္တို႕၏ အရိပ္အကဲ၊ေန႕တြက္ကိုက္ရန္ အစဥ္ မ်က္စိလ်င္ေအာ္ဟစ္ေနရၿခင္း တို႕ေၾကာင ့္အလ်င္စလိုအေၿပာအဆို ေလယူ ေလသိမ္းမ်ားရွိခဲ့ေသာ္ဤေနရာမွအညြတ္အနူးေတာင္းပန္အပ္ပါသည္ ။


ကြၽနု္ပ္တို႕၏ မိန္းမတို႕သည္ ဒီေန႕အ၀တ္တမ်ိဳး၀တ္ၿပီး ဟင္းတမ်ိဳးခ်က္ကာ ေနာက္တေန႕ေနာက္အ၀တ္တမ်ိဳး
ၿဖင့္ဟင္းအမယ္တမ်ိဳး ေၿပာင္းလ်က္ေန႔စဥ္ ဖန္တီးၾကပါသည္။ကြၽနု္ပ္တို႕သည္ လြန္ခဲ့ေသာ အနွစ္နွစ္ဆယ္ခန္႕
က၊ဆယ္နွစ္ခန္႔ ကခရီးသည္မ်ားနွင့္ ဆက္ဆံေနရၿခင္းမဟုတ္မူပဲ ယေန႕ခရီးသည္မ်ားနွင့္ဆက္ဆံေနရေသာa
ေၾကာင္႔ ယေန႕အေတြးကိုပဲ ေတြး ၾကရပါသည္။


ဟိုယခင္ သိမွီလိုက္သူမ်ားအဖို႕ သစ္သားဘတ္စ္ကားအိုၾကီးေပၚ ေမာင္းသူအဖိုးၾကီး၏ ဒူးတ၀က္လွန္ေလ၀င္ပုဆိုးနွင့္ ေရာင္းသူအဖိုးၾကီး၏ မွတ္တိုင္ပါသည္ဆရာဟူေသာကြမ္းၿမံဳ႕သံ၊ငါးၿပားေစ႕ ဆယ္ၿပားေစ့ မတ္ေစ့ငါးမူးေစ့ က်ပ္ေစ့ အေလးေစ့ အေပါ့ေစ့ထည္ ့လြယ္အိတ္ၾကီးမ်ား၊ကြမ္းစားထားေသာ လွ်ာေပၚမွ တံေတြးဆြတ္ၿပီး လက္မွတ္တေစာင္စီ ေအးေဆးစြာ ဆြဲၿဖဳတ္လ်က္ ေလတၿဖဴးၿဖဴး စီးရေသာေခတ္လည္း မဟုတ္ေတာ့ပါေခ် ။


ကြၽနု္ပ္တို႕တြင္ လမ္း၊မီးပိြဳင့္၊မွတ္တိုင္၊ေမာ္ေတာ္ယဥ္ေပၚ အခ်ိန္မေရြး ၾကံဳလာရနိုင္ေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေန႕
စဥ္ နည္းအားၿဖင့္ တြက္ဆနိုင္ၾကၿပီး ရရွိေသာ ၀င္ေငြအားၿဖင့္ ရပ္တည္ၾကရပါသည္။ မေန႕ကအေၾကာင္းမ်ားကို
အခ်ိန္မ်ားစြာ မစဥ္းစားနိုင္ပါ၊ မနက္ၿဖန္လာမည္ ေသခ်ာေသာ္လည္း ကြၽနု္ပ္တို႕ဘက္မွ ပိုၿပီးေသခ်ာ ထားရပါမည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကြၽနု္ပ္တို႕ လုပ္ရန္ရွိသည္ မ်ားကို ေနပူပူ မိုးရြာရြာ ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ရပါသည္၊ၿငီးေငြ႕စရာေန႕စဥ္အေၿပာအဆိုမ်ား ၾကားမွ စကားလံုးအသစ္မ်ား ရလာသလို ဆြဲသံုး၊လိုအပ္က ထင္ဟပ္ ထြင္းေဖာက္လုိက္ရၿခင္းမ်ားၿဖင့္ အလုပ္လုပ္ယင္းေၿဖေဖ်ာ္ၾကရပါသည္ ။


ထို႕ေၾကာင့္ပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကဗ်ာဆရာမ်ားသည့္ ကြၽနု္ပ္တို႕အား တမင္လၻက္ရည္တိုက္ ထမင္းေကြၽးၿပီးကားနား
ခ်ိန္မ်ားတြင့္ကြၽနု္ပ္တို႕၏ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို စိတ္ရွည္ လက္ရွည္ မွတ္သားသြားေလ့ရွိပါသည္ အတိတ္ကိုၿပန္
ေတြးေသာ္ အေမာေၿပသည္နွင့္ တၿပိဳင္နက္ အနာဂါတ္အတြက္ မ်က္နွာမူေၿခကားထားရပါသည္။ အကယ္၍လို
အပ္ပါက မိုက္ရမည္ဆိုပါမူ ေရွးေရဒီယိုလူရႊင္ေတာ္ႀကီးမ်ား ၿပက္လံုးအတိုင္း
ကြၽနု္ပ္တို႕၏ ေခါင္းမွခ်ဳပ္ရာထစ္ရာမ်ားသာ ၾကည့္ၾကပါကုန္ ။


ေရးသူ-လူဆန္း
ေမ-၂၀၀၈

Sunday, August 23, 2009

အေရးအသားမ်ား

တခ်ဳိ႕က ေရေပၚမွာ အရုပ္ေရးတယ္

တခ်ဳိ႕က သမုိင္းေရးတယ္

တခ်ဳိ႕က အထၱဳပတိၱေရးတယ္

တခ်ဳိ႕က ဆီေဆးနဲ႔ေရးတယ္

တခ်ဳိ႕က ေရေဆးနဲ႔ေရးတယ္

တခ်ဳိ႕က ရင္ဘတ္နဲ႔ေရးတယ္

တခ်ဳိ႕က ေကာက္က်စ္တဲ့ေခါင္းေတြနဲ႔ေရးတယ္

တခ်ဳိ႕က ပရုိဂရမ္ေတြေရးတယ္

တခ်ဳိ႕က ဗုိင္းရပ္စ္ေတြေရးတယ္

တခ်ဳိ႕က ဘေလာ့ေရးတယ္

တခ်ဳိ႕က ပေရာဂ်က္ေရးတယ္

တခ်ဳိ႕က အၿမတ္ေ၀စုေရးတယ္

တခ်ဳိ႕က ကုန္က်စရိတ္ေရးတယ္

တခ်ဳိ႕က အလႈအတန္းစာရင္းေရးတယ္

တခ်ဳိ႕က ေက်ာက္စာေရးတယ္

တခ်ဳိ႕က သမၼာန္စာေရးတယ္

တခ်ဳိ႕က ၀ရမ္းေရးတယ္

တခ်ဳိ႕က စီရင္ခ်က္ေရးတယ္

တခ်ဳိ႕က အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာခ်က္ေရးတယ္

တခ်ဳိ႕က ကြာရွင္းစာခ်ဳပ္ေရးတယ္

တခ်ဳိ႕က လြတ္လပ္ေရးေၾကာၿငာစာတန္းေရးတယ္

တခ်ဳိ႕က အေၿခမခုိင္ဥပေဒေတြေရးတယ္

တခ်ဳိ႕က သမုိင္းေရးတယ္

တခ်ဳိ႕က ေရေပၚမွာအရုပ္ေရးတယ္….


မုိးလႈိင္ည

Saturday, August 22, 2009

ကၽြန္ေတာ္စြဲလမ္းမိေနေသာ ဖိနပ္တစ္ရံ

ေငြေျခာက္ေသာင္းတန္ ဖိနပ္တစ္ရံကုိ သေဘာက်မိတဲ့ေန႔မွာ ေထာင့္ႏွစ္ရာတန္ တာယာဆုိလ္းျပားနဲ႔ ဖိနပ္ေလးတစ္ရံကုိ ကြၽန္ေတာ္သတိတရ ႐ွိသြားမိတယ္….။ အဲဒီတုန္းက ေလးတိေလးကန္ ေန႔စြဲေတြကုိ အားမလုိအားမရ ျဖတ္သန္းေနရခ်ိန္ေပါ့။ ဘ၀ဆုိတာ အညဳိေရာင္ပါလုိ႔ စိတ္ထဲက အမာရြတ္ေတြကုိ ပြတ္သပ္ေနမိတုန္းေလ။ ေကာင္းကင္က ကမာၻဖ်က္မုိးလားလုိ႔ ထင္မွတ္မွားေအာင္သိပ္သည္းေနပါတယ္။ တတိယလႈိင္းလုံးနဲ႔ တတိယကမာၻမွာ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ေခါင္မၿမဲတဲ့ ဖိနပ္တစ္ရံအတြက္ စိတ္ထဲမွာ မြန္းက်ပ္ေနပါတယ္…။ ထင္မွတ္ထားတာထက္ ပုိမုိခုိင္ခန္႔ေနတတ္တဲ့ ဆင္းရဲသား ဖိနပ္တစ္ရံဟာ ခရီးတုိ၊ ခရီးလတ္ေတြအတြက္၂၀က်ပ္တန္ ဘတ္စ္ကားကုိ ၾကြားၾကြား၀ါ၀ါမစီးတတ္တဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ အတြက္ေတာ့ ၀ါးစားေနသလား ထင္မွတ္ရေအာင္ သက္တမ္းကုန္ရက္က သိပ္နီးကပ္ေနပါတယ္။ လမ္းမ်ားတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ ႏွစ္လတန္သည္ သုံးလတန္သည္မွာ ဖိနပ္အသစ္တစ္ရံ ၀ယ္စီးရေလ့ ႐ွိပါတယ္။ တခါတရံ ေငြေၾကးျပတ္လပ္ ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဖိနပ္ခ်ဳပ္သည္ ဂတ္စ္ျဖည့္သည္ဆိုတဲ့ ၃၈လမ္းထိပ္က ကိုတင္သန္းနဲ႔ စကားစျမည္ ေျပာေနခဲ့ရတတ္ပါတယ္။ အဲဒီေန႔ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႔ ရန္ကုန္ေန႔စြဲေတြထဲမွာ ဖိနပ္မပါဘဲ ေလွ်ာက္သြားဖူးတဲ့ ေန႔တစ္ေန႔ပါပဲ။ ၾကာသပေတးလား၊ ေသာၾကာလား မေသခ်ာေပမယ့္ အဲဒီေန႔က အိပ္ကပ္ထဲမွာ ပိုက္ဆံျပတ္ေနတာ ေသခ်ာပါတယ္။ မိုးကလည္း တစိမ့္စိမ့္ေစြလို႔ေပါ့။ မနက္႐ုံးလာကတည္းက ကတၱီပါသဲႀကိဳးက နဲ႔တဲ့တဲ့။ ျပတ္မွာစိုးလို့ ဖိနပ္ကို ခါးႀကိဳးထိုးၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ခ်င္ေပမယ့္ ျမည္းတစ္ေကာင္နဲ႔ သားအဖလို႔ ပတ္၀န္းက်င္အျမင္မ်ား ေစာင္းမလားဆိုတဲ့ အေတြးနဲ႔ ေျခတစ္လွမ္း သိစိတ္တစ္သန္းနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ေ႐ြ႕လ်ားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ဖိနပ္ကို ႏွေျမာတဲ့ စိတ္ကေလးသာ ဖယ္ထုတ္လိုက္ရင္ တစ္မဂ္တစ္ဖိုလ္မ်ား ဆိုက္ေရာက္ေလမလားကို ထင္မွား ေတြးမိေသးတယ္။ ႐ုံးေရာက္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေဂၚလီတစ္လံုးလို လွိမ့္ဖုိ႔ အလုပ္ေတြက တပံုတပင္ ေစာင့္ေနတယ္။ ပထမဆံုး သြားရမယ့္ခရီးက ကမ္းနားလမ္းေပၚက ဂ်ာနယ္တိုက္တစ္ခုမွာ ေၾကာ္ျငာထည့္ဖို႔၊ ဒုတိယက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းသစ္ထဲက ေဆးဆိုင္အမွာေတြ သြား ေကာက္ဖို႔၊ တတိယအလုပ္က အထက္အရာ႐ွိ မုတ္ဆိတ္ရိတ္ဓား၀ယ္ဖို႔နဲ႔ သူ႔ကိုေယာက္်ားစစ္မွန္ေၾကာင္း အာမခံအားတုိးေဆး၀ယ္ဖို႔၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ အတြက္ လက္ကိုင္အိတ္ေစ်း ေမးခဲ့ဖို႔စတာေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ကုိ ႐ုံးအမိုးေအာက္ကေန အၿပီးသတ္ ကန္ထုတ္လိုက္ပါတယ္။ ရက္စက္လွခ်ည္လား . . . မိုးရယ္…။ ၁၅၀၀ တန္ ထီးတစ္လက္နဲ႔ ခုခံကာကြယ္လို႔ မရႏိုင္ေအာင္ မိုးစက္ေတြက ကတၱရာလမ္းေပၚ တေျဖာင္းေျဖာင္း ႐ိုက္ခ်ေနပါတယ္။ မိုးေတြ သိပ္မ်ားလို႔ အလုပ္နားေနလို႔ မရတဲ့ဘ၀ဆိုေတာ့ အသက္တစ္ပိုင္းကို ႐ႊဲစိုေစခ်င္လည္း ႐ႊဲစိုခိုင္းလိုက္႐ုံေပါ့။ တခါတေလ ကြၽန္ေတာ့္ကိုယ္ကို သံထည္သံသားလို ယံုၾကည္မႈထားခဲ့ဖူးတယ္။ လတ္တေလာအခ်ိန္မွာ စိတ္ပူ ေနရတာကေတာ့ ကိုယ့္ေအာက္မွာ တစ္ခုတည္းရွိတဲ့ ဖိနပ္ကိုပါပဲ။ ကိုယ့္ထက္ ေအာက္က်တယ္ဆိုၿပီး သူ႔ကို မေလးစားလုပ္လို႔ မရတဲ့ အေျခအေနပါ။ အဲဒီလိုနဲ႔ မနက္က ႐ုံးကိုလာတဲ့ သမာဓိကို ျပန္လည္စုပ္ယူၿပီး သကာလ ကြၽန္ေတာ့္ေျခေထာက္တစ္စံုကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမေပၚ ေ႐ြ႕လ်ားလိုက္တယ္။ တစ္လွမ္း၊ ႏွစ္လွမ္း၊သံုးလွမ္း၊ ေျခလွမ္းသံုးဆယ္၊ ေျခလွမ္းငါးဆယ္၊ ေျခလွမ္း၂၀၀ အေရာက္မွာ . . .။ မေတာ္လို႔ပါ . . . ေဆာရီးေနာ္ . . .။ ေဖာက္ . . .။ ကမၻာႀကီးကို ေခ်ာက္ေခ်ာက္ခ်ားခ်ား ေနာက္လွည့္ၾကည့္လိုက္တယ္။ သိမွတ္စိတ္ေတြက အပူခ်ိန္ တက္လာတယ္။ လူေတြက ဆူးေလမီးပြိဳင့္ထိပ္မွာ ေျခခ်င္းလိမ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္မွာသာ ကမၻာလည္ေနတာကို ရပ္ရမလို၊ မသိလိုက္ မသိဘာသာ လိုက္လည္ျပရမလိုနဲ႔ မတ္မတ္ႀကီး ငူေနမိတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဖိနပ္ အျပတ္ေတြ စြန္႔ပစ္ထားခြင့္ ႐ွိမ႐ွိ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဖိနပ္အျပတ္တစ္ရံကို ကိုင္ၿပီး ဖိနပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ ေရာက္တဲ့အထိ ေ႐ွ႕ဆက္သင့္ မသင့္ ေ၀ခြဲရခက္ေနပါတယ္။ ဒီအရပ္က လူေတြကိုၾကည့္ရတာ ဖိနပ္ျပတ္ဖူးပံု မေပၚဘူး။ သစ္သစ္လြင္လြင္ ဖိနပ္ဆိုင္ႀကီးေတြကို ကြၽန္ေတာ္ မျမင္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနမိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း မသိမသာ ပလက္ေဖာင္း ေဒါင့္စြန္းမွာ ဖိနပ္အျပတ္ေလးကို စြန္႔ပစ္ထားခဲ့တယ္။ မနက္ေရာက္ရင္ေတာ့ ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔ရွင္းေရး ၀န္ထမ္းက ကြၽန္ ေတာ့္အေပၚ က်ိန္ဆိုေနမွာ အားနာနာနဲ႔ ျမင္ေယာင္မိရင္း တစ္ႀကိမ္တစ္ခါေတာ့ ခြင့္လႊတ္ပါဗ်ာလို႔ စိတ္ထဲက ေတာင္းပန္ေနမိလိုက္ပါတယ္။ မွန္တံခါးကို တြန္းဖြင့္၀င္လိုက္ေတာ့. . .။ ဖိနပ္စီးလို႔ရပါတယ္႐ွင္ . . . ။ ဗ်ာ . . .။ ဟို ကြၽန္ေတာ့္ဖိနပ္က ေရေတြအရမ္းစိုေနလို႔ပါ။ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို လိမ္ရတဲ့အခါ နံရံေပၚက ကိုယ္မ်က္ႏွာကိုယ္ ျပန္မၾကည့္ရဲ သလိုပဲ။ ေျပာင္လက္ ေနတဲ့ ေၾကြျပားနံရံေပၚက ကိုယ့္မ်က္ႏွာကိုယ္ ျပန္ခိုးၾကည့္မိတယ္။ ထည့္ေနၾက ေၾကာ္ျငာပဲ။ ဟုတ္ကဲ့၊ ႏွစ္ေသာင္း ငါးေထာင့္သံုးရာ။ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေဘာက္ခ်ာေလးျဖတ္ေပးပါ။ ဟူး . . . ေလထဲကို စိုးရိမ္စိတ္ေတြ မႈတ္ထုတ္လိုက္တယ္။ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ေတြ မ်ားသြားရင္ ခြင့္လႊတ္ပါကမၻာႀကီးေရ . . .။ အစ္ကိုဒီမွာ မိုးတြင္းစီးေတြ ေထာင့္ငါးရာ။ ဖိနပ္မပါမွန္းသိလို႔ ပလက္ေဖာင္းေစ်းသည္က အတင္းေခၚေရာင္းေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ဆီမွာက ၂၁ရာစုကိုျဖတ္သန္းဖို႔ လက္က်န္ ေငြႏွစ္ရာပဲ ရွိေတာ့တာ။ ဖိနပ္မပါတဲ့ အတူတူ မထူးဘူးဆိုၿပီး အဲဒီေန႔က ဆူးေလဘုရားတက္ဖူးခဲ့တာလည္း အမွတ္ရေနတယ္။ မိုး ေတြက ပိုၿပီးသိပ္သည္းလာတယ္ ။ ဘုရားေစာင္းတန္းက ဖိနပ္အပ္ရန္ဆိုတဲ့ ေကာင္တာနားထိုင္ၿပီး မိုးသည္းထဲက အေတြးစေတြနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ရယ္ေမာေနမိေသးတယ္ . . .။ အစ္ကို ဒီဖိနပ္ယူမွာလား . . .။ ဗ်ာ . . .။ ဟုတ္ကဲ့ မယူေသးဘူးေနာ္ . . . ။ အစ္ကို ဖိနပ္ကိုထိုင္ၾကည့္ေနတာ ဆယ္မိနစ္ေတာင္ရွိၿပီ . . .။ ဟုတ္ ေဆာရီးေနာ္ . . .။ ေတာင္းပန္ပါတယ္ . . .။ အေတြးလြန္သြားမိလို႔ပါ. . . ။ ဖိနပ္တစ္ရံက ကြၽန္ေတာ့္ကို ဆက္ရန္႐ွိေသာ မနက္ျဖန္မ်ားဆီကို ဆြဲေခၚယူသြားပါေတာ့တယ္ . . .။


မိုးလႈိင္ည

Thursday, August 20, 2009

ဤစည္းကိုေက်ာ္ျဖတ္လ်င္ သင္၏တာ၀န္သာျဖစ္ေၾကာင္း


ျပႆနာ စိတ္ကူးဥာဏ္ ေလးနက္တဲ့သိပံုသိနည္းတမ်ိဳး

မေက်ာ္လႊားခင္ ေျခတဖက္ ေလထဲတြဲေလာင္း အဲဒါ ငါမသိဘူး

စိတ္ကူးနဲ႕တြန္းၾကည့္လို႕ရတဲ့ ေနရာတခု အခု ျခံဳငံုဆင္းရဲမွဳ

တံု႕ျပန္မွဳ ယေန႕အခါမ်ား ေပတံမ်ား ကိုက္တံမ်ား စည္းမ်ဥ္းခံ အာရံုခံစားမွဳမ်ား

အေတြးထည္နဲ႕ခ်ဥ္းကပ္လို႕မရတဲ့ ဗိုက္ဆာေနပံု တင္းခံေပးတဲ့ အေဆာက္အအံု

ထို႕ေၾကာင့္ ေသာ္ျငားလည္း ဒီေန႕မိုးေလ၀သအေၾကာင္းထက္ မနက္ျဖန္ကိုေၾကျငာပံု

၀ိေသသ ျပႆနာ ကဗ်ာၾကားခံပစၥည္းမဟုတ္ဘူး တံတားမဟုတ္ဘူး

အားျဖင့္ မွတဆင့္ မဟုတ္ဘူး အလင္းလိုေလလို အပိုပစၥည္းလို ငါတို႕

မွားခဲ့ၾက ဘာမဲ့ရင္မဲ့ပါေစ ဘာမမဲ့ပါေစနဲ႕ အဲသလိုကြဲျပားေတာ့ ငါတို႕ျခားနားသြားတာေပါ့

အေလးအနက္ထားမွဳရဲ႕ ေနာက္ဆံုးကတုတ္က်င္း ဒီတြင္းမွာပဲ ေလာင္စာ

တခုခုခံစား...ရလို႔ ေျပာေနတာလား

တခုခု...ေျပာေနတာလို႔ ခံစားရသလား

ျပႆနာကိုထပ္ရွဳပ္ေစတာ ျပႆနာရဲ႕ စြဲငင္အား/စြမ္းအား

သမိုင္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမွဳဆိုင္ရာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လိင္ဆိုင္ရာ

တပိုင္းအားျဖင့္ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႕ဟာအၿမဲျဖစ္ေနလို႕

(ခင္ဗ်ားကိုယ္ခင္ဗ်ား ဆိုပါစို႕၊ဥပမာ) ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းျပင္ပလား

ကမ္းပါးေပၚကသစ္ပင္ေတြ သစ္ပင္ေတြေပၚက တိမ္တိုက္ေတြေပါ့

သူတို႔ေကာ ေရမွာမထင္ဟပ္ဘူးလား သိပ္ေ၀းေ၀း မေရာက္ေသးပါဘူး

‘အက္စ္တက္တစ္က္’ ဟာ ဂရိ ‘အက္စ္တီးဆစၥ'က

မူလ ဂရိ မွာ ‘အာရံုကို/ ျဖင့္ သိျမင္ျခင္း’ ‘အဆင့္ျမင့္ ဆင္ျခင္တံုတရား’ရဲ႕

အပါးလႊာဆံုး/ အႏူးညံ့ဆံုး အေရျပား စိတ္(၀င္စားေရး) ကိရိယာ

ဦးမွင္တံ ခြာလိပ္ပံုဟာလည္း ရည္ရြယ္ခ်က္တခု

ရည္ရြယ္ခ်က္တခုခု... လိုလုိ ေျပာေနတာလား

ေျပာေနတာတခုခု..ဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္လား

သိျမင္ခံစားဖို႕ သင္ယူေလ့က်င့္ထားသေလာက္ ‘ေပါင္မုန္႕မရွိရင္ ကိတ္မုန္႕စားၾက’

ကြဲျပားျခားနားမွဳကိုျပဘို႔ ဘယ္အရွင္လတ္လတ္ကို ဘယ္မွာပိုင္းျဖတ္မလဲ

အေျခခံျဒဗ္သားေတြဟာ စကားလံုး အၿမဲဖြဲ႕စည္းရ ထိုေရာအခါ၀ယ္

အက်ည္းတန္ျခင္း=ပံုသ႑ာန္အတြင္း သြတ္သြင္းျခင္းကို ဆန္႔က်င္ျခင္း

ဘယ္သူ႕အဓိပၸါယ္မွတ္ခ်က္လဲ=အခ်ိန္ေစာင့္စားရတဲ့အလွ

တေနရာရာေရာက္ဖို႔ အေ၀းၾကီးသြားျပီး အနီးေလးမွာ ေကြ႕ရကာ

သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားမွ ကပ္သီးကပ္သပ္ လြတ္ေျမာက္ေနဘို႕

(ခင္ဗ်ားလည္းဖတ္ဖူးတဲ့ အခ်ိဳ႕လိုင္းေတြမွာ) ဒါဘယ္သူ႕သံသယ

လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား မီးခတ္ေက်ာက္မ်ား

ထူပိန္းမွဳမ်ား ပါးလႊာမွဳမ်ား လံုးထားတဲ့စကားမ်ား

အနည္းဆံုးေတာ့ သိျပီးသား သပၸရနံေပါင္းကို သံေျပေလးနဲ႕

သံခ်ိဳေသြး မေနခ်င္ေတာ့ဘူး ႀကိဳတင္မွတ္ခ်က္ခ်ထားတဲ့အဓိပၸါယ္

ဘာတခုမွမရွိေသးတဲ့ ဖြင့္ဆိုခ်က္ ျခားနားေသာအရာတခု

ျခားနားရင္... အရာတခုျဖစ္သလား

ျခားနားျခင္း...တခုရဲ႕ အရာလား

လက္ေတြ႕ဖက္တြယ္ထားမွဳမ်ား

တသက္မေမ့နိုင္တဲ့ စိတ္ေ၀ဒနာ ခံစားမွဳႀကီးမ်ား

ပ်င္းရိဘြယ္ရာ အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ား။

ဟုတ္လား။

ေဇယ်ာလင္း

၁၉ စက္တင္ဘာလ ၂၀၀၇

မေန႔ကမုိးရြာတယ္ ကုိခင္ေအာင္ေအး


ေသမင္းဟာ စာမွန္မွန္ေရးတယ္

ငါတုိ႔ေန႔တိုင္းဖတ္ရတယ္၊ နာေရးေၾကာ္ျငာေတြ

ေသမင္းဟာ မိတ္ဆက္စာေတြလဲ ခဏခဏေရးတယ္

ခြဲစိတ္ခန္းထဲက လူနာေတြဆီကိုေပါ့

ေသမင္းဟာေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္တယ္

အရက္ဆုိင္ထဲက သီခ်င္းေအာ္ဆုိေနတဲ႔သူ႕အသံဟာ

အက်ယ္ေလာင္ဆုံးပဲ

ေသမင္းဟာဉာဏ္ေကာင္းတယ္

ဒါေၾကာင္႔လဲ ဘာသာစကားေတြအမ်ားႀကီးတတ္ကၽြမ္းတာေပါ့

ေသမင္းဟာ ကတိတည္တယ္

ေသခ်ာစြာ ခ်ိန္းဆုိထားတဲ့အတုိင္းသူ

ေရာက္လာေလ႔ရွိတယ္

ေသမင္းဟာခရီးသည္ႀကီးေပါ့

ၿမိဳ႕တကာ ရြာတကာ သူလွည့္လည္ေလ့ရွိတယ္

ရွိသမွ်ေပ်ာ္ရြင္မႈေလးကို

ခြဲေ၀သုံးစြဲေနၾကတဲ့ ငါတို႕ကမၻာေလးထဲ

သူအလည္လာခဲ့ဘူးတယ္

အဲ့ဒီေန႕ကအျဖစ္အပ်က္ကို ငါတို႕

ဘယ္ေတာ႕မွ ေမ႕မရ။

မီးေသြးတစ္အိတ္နဲ႔ပဲ

ေဆာင္းတြင္းကိုငါတို႕

ေက်ာ္ျဖတ္လာႏုိင္ခဲ႔ၾကတယ္

ဘယ္ေတာ့မွ မရိုးႏုိင္တဲ႔မင္းအေၾကာင္းကို

ေျပာလို႕။

ေနာက္ထပ္ ေၾကကြဲစရာမရွိေအာင္

ေၾကကြဲခဲ့ဖူးသူတစ္ေယာက္ဟာ

ကမၻာေျမကိုအေကာင္းျမင္ႏုိင္ေအာင္

ႀကိဳးစားၾကည္႔ခဲ့ပါတယ္္၊ နည္းနည္းပဲျဖစ္ျဖစ္။

ကဗ်ာကိုသြယ္၀ိုက္ၿပီးမေရးေတာ့ဘူးလုိ႕

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ဆုံးျဖတ္မိတယ္။

ေသမင္းေရမလာပါနဲ႕ဦး ေျပာခ်င္ရဲ႕

ငါ ကဗ်ာေတြေရးရဦးမယ္ကြဲ႕။ ။ေနမ်ိဳး

ဟန္သစ္မဂၢဇင္း

အမွတ္(၆)၊ ေမလ ၂၀၀၇

Tuesday, August 18, 2009

အနီးကပ္ပင္လယ္
အနီးကပ္ပင္လယ္


ၾကားလား….
ဟိုမွာ.. မိုးကုပ္စက္၀ိုင္းရဲ႕ေခၚသံ ၾကားသလား…။

စင္ေရာ္ေတြ ကစဥ့္ကလ်ားထပ်ံၾက
ခရုေတြ ကယုကယင္ မေျပးလႊားႏိုင္ေတာ့
ေက်ာက္ေဆာင္ေတာင္ ေၾကာက္လန္႕တုန္ခါေနရတယ္။

ပင္လယ္က ငိုႀကီးခ်က္မ မ်က္ရည္လည္ရြဲ စိုရႊဲေနတယ္
ပင္လယ္က ျမစ္တစ္စင္းကို အူယားဖားယား တအားလွမ္းဆြဲထားရတယ္
ပင္လယ္က တိမ္ေတြထိုးထားတဲ့ နီ၀ါေရာင္ဆလိုက္ေတြေအာက္ ေမွာက္ရက္လဲတယ္
ပင္လယ္က လေရာင္ကို အုန္းလက္ကိုင္းဖ်ားနဲ႕ ခ်ိတ္ရုံေလး ခ်ိတ္ထားႏိုင္ေတာ့တယ္
ပင္လယ္က ေရျပင္ေပၚကေခ်ာ္က် သႏၱာတန္းေတြၾကား ျပတ္ေရြ႕သြားေတာ့မယ္
ပင္လယ္က ငါ့ေနာက္ေက်ာကို အသြားနက္နက္လိႈင္းေတြနဲ႕ ၀ုန္းကနဲ ထိုးစိုက္လိုက္ေတာ့မယ္။

ပန္ဒိုရာ

(အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ကဗ်ာကို frame ျပန္ျပင္လိုက္ပါတယ္။ မွတ္ခ်က္မ်ားနဲ႕ေတာ့ မဆိုင္ပါ။ ေနာက္ထပ္မွတ္ခ်က္ လက္မခံေတာ့ပါ။ 21 August 2009 )

Saturday, August 15, 2009

စာရြက္အလြတ္ေပၚက ငါ့ၿခစ္ရာတစ္ခ်ဳိ႕

မုိင္တစ္ေထာင္

ပ်ံသန္းလာတဲ့ငွက္ဟာ

လမ္းေၾကာင္းေၿပာင္းလုိက္တယ္

အခု

ပင္လယ္ထဲကုိထုိးစုိက္ဆင္းဖုိ႔တဲ့

ဒါဟာ

ရူးရူးမုိက္မုိက္ကိစၥေတာ့မဟုတ္ဘူး


နင့္ကုိ

`ဘယ္သူက ခဏခဏ လာခုိင္းလုိ႔လဲ´

ဒီစကားစုကုိ

မင္းမၾကာမၾကာအသုံးၿပဳဖူးတယ္ …ေဖေဖာ္၀ါရီ


အေမွာင္နဲ႔ ေနသားက်လြန္းလုိ႔

ခံစားမႈကုိယ္၌က ၿပိဳးၿပဳိးၿပက္ၿပက္

လက္လက္ထေနတဲ့ စိတ္ကူးကုိ

ထူးခတ္ထားစမ္းပါ….

ေရၿပင္ကုိထုိးခြဲ၀င္သြားဖုိ႔

ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးကုိေၿဖာင့္တန္းထားယုံပဲ…။


ခရီးစဥ္စဆုံး

အဲဒီဘူတာစဥ္အမည္ေတြဖ်က္ထားလုိက္တယ္

ေဖေဖာ္၀ါရီ)

မတ္)

ဧၿပီ)

ေမ)

ေၿမပုံမသုံးဘူး

သံလုိက္အိမ္ေၿမွာင္ယူမလာနဲ႔

ဂ်ိီပီအက္စ္ကုိေရထဲပစ္ခ်လုိက္


ၾကယ္ၿမင္လၿမင္ဆုိရင္ေတာင္

ပင္လယ္ရဲ႕ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးကုိ

ဆင္ၿခင္လုိ႔ရၿပီ…


ခင္ဗ်ားေၿပာေတာ့ သက္သက္လြတ္သမားတဲ႔

ခင္ဗ်ားသြားေတြက ခႊ်န္ၿမလြန္းေနတယ္


စီးပြားပ်က္ကာလလား

ၿခဴးတစ္ၿပားမွမကပ္သူအတြက္ေတာ့

သိပ္မထူးၿခားပါဘူး

ေသစာရွင္စာေတာင္မသင္ဘူးေပမယ့္

ဒီက်မ္းကုိသူအေသအခ်ာေရးခဲ့တာပါ…


ေထာင္နံရံကုိ

အေတြးအေခၚနဲ႔ေဆာင့္ၿဖဳိလုိက္ေတာ့

ခင္ဗ်ားအသံကုိ ရာစုသစ္ထဲမွာၿပန္ၾကားတယ္


ကမာၻၾကီးလည္တာကုိ

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့လက္ပုိက္ၾကည့္မေနႏုိင္ဘူး

ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ခ်ာလပါတ္ရမ္းလုိ႔

တစ္ခါတစ္ေလ

ဘ၀ကလြမ္းဖုိ႔ေတာင္အခ်ိန္မရရွာဘူး…။မုိးလႈိင္ည

Friday, August 7, 2009

လေရာင္အတြက္ရန္ျဖစ္ျခင္း


အမွားေတြသာ မွန္ေန-သတဲ့
မေသခ်ာမႈမ်ားသာ ေသခ်ာေန-သတဲ့
ဘုုရားစင္ေပၚ တင္ထားတဲ့စာ...
ေၾသာ္... ဒုကၡပါပဲ...
တရားမွတ္ေတာ့လည္း
အနိစၥနဲ႕ အနတၱကိုပဲ ရြတ္ဆိုေနၾက
ဒုကၡက ေနသားက်ေနလို႕တဲ့ေလ...

ကမၻာမေၾကဘူးဆိုတဲ့စကားကိုပဲ
ေမ့ထားရေတာ့မလိုလို...
အရုဏ္တခ်ိဳ႕ဆို
ေျမပံုမို႕မို႕ေတြမွာ ေခါင္းငိုက္စိုက္လဲက်လို႕...
ငရဲခန္း-စာလံုးေပါင္းေတာ့
သတ္ပံုက်မ္းေဟာင္းမွာေတာင္ ရွာမေတြ႕...

ပန္းေတြေၾကြတယ္၊ ၾကယ္ေတြေၾကြတယ္၊
တခ်ိဳ႕ ရင္ဘတ္ေတြထဲမွာ
ေနမင္းေတာင္ ထက္ျခမ္းကြဲ...
အေၾကြပန္းေတြပဲ
အျမဲတမ္းေကာက္ေနရတဲ့ ညေတြ
ပစ္ခ်ခဲ့ေတာ့...

ပန္းခ်ီကားထဲ လေရာင္ဆမ္းထားဖို႕
တိမ္မဲတို႕ကိုပဲ
ဆုတ္ျဖဲ ခ်ိဳးဖဲ့ လိုက္စမ္းပါ...
ဂုတ္ဆြဲ ထိုးထည့္ လိုက္စမ္းပါ...

(ေအာင္သာငယ္)

ကဗ်ာဆရာရဲ႕ပန္းပြင့္ေတြ

ကဗ်ာဆိုတာ
နာမက်န္းျဖစ္ေနတဲ့ ကဗ်ာဆရာ
သူ႕လမ္းတေလွ်ာက္မွာ က်ဲခ်ဖံုးလႊမ္းခဲ့တဲ့
အျမဲစိမ္းလန္းေနမယ့္
ပန္းပြင့္ကေလးေတြပါ...
တခါခါလည္း
ေ၀ဒနာလို႕ ေခၚႏိုင္မယ္...
တခါတခါလည္း
သိဂၤါရေတြပါ...
တခါတခါေတာ့လည္း
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြသက္သက္...
တခါတခါမွာလည္း
ေၾကျငာခ်က္ေတြ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္...
တကယ္မွာေတာ့
ကဗ်ာဆိုတာ
အနက္ရိႈင္းဆံုးတြင္းနက္ထဲက
ခုန္ထြက္လာတဲ့
ကြဲအက္ေၾကမြ
ႏွလံုးသားရဲ႕ အပိုင္းအစေလးေတြသာ ျဖစ္တယ္။

(ေအာင္သာငယ္)

Wednesday, August 5, 2009

၀လံုးကို Mouse Pointer နဲ႔ ေရးတဲ့ေခတ္မွာ


အေဖ. . . ကြၽန္ေတာ္ကဗ်ာဆရာလုပ္မယ္လို႔ကြၽန္ေတာ္ဖြင့္ဟေျပာေတာ့ အေဖ့မ်က္ႏွာေပၚမွာ နားမလည္ ႏိုင္မႈေတြနဲ႔ စိုးရိမ္မႈေတြ ျဖတ္သန္း ေရာယွက္ သြားတာကို ေတြ႕လိုက္ ရပါတယ္။ အႏုပညာသမားဆိုတဲ့ပံုရိပ္ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာက ဆင္းရဲျခင္းပံုရိပ္ေတြ နဲ႔ ထပ္တူက်တာကုိသတိျပဳမိဟန္တူပါတယ္ ။ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ကဗ်ာဆရာ၊ ပန္းခ်ီဆရာလို႔ ထည့္ေရးရင္ ဒါဟာ မိုက္တြင္းနက္တာပဲလို႔ အစြဲႀကီးေနတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ကြၽန္ေတာ္ရွင္သန္ေနရပါတယ္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းဟာ ဘိဇနက္တစ္ခုမဟုတ္မွန္းေလာက္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လည္း သိထားပါတယ္ ။ မနက္မိုးလင္းတာနဲ႔ ပိုက္ဆံပိုက္ဆံဆိုၿပီး ေန႔တြက္ေၾကးေလး ေတြနဲ႔ ဘ၀ရဲ႕အခ်ိန္ေတြကို ေရြး၀ယ္ေနရတာ ကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္စိတ္ပ်က္မိတယ္ ။ ေမွ်ာ္မွန္းလစာထည့္ေရးပါဆိုတဲ့ အလုပ္ ေခၚစာေတြဆို ကြၽန္ေတာ္ဆုတ္ၿဖဲပစ္မိတာမ်ားတယ္။ ဘ၀တန္ဖိုး ဆိုတာ လစာေငြေၾကးအေပၚ အေျခခံထားတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ကြၽန္ေတာ္သိပ္နားမလည္ႏိုင္ဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္။ လစာ၀င္ေငြေကာင္းေကာင္း ရဖို႔ ရင္းႏွီးစိုက္ထုတ္လိုက္ေတာ့ ဘြဲ႕လက္မွတ္ေတြ၊ ေထာက္ခံစာေတြ၊ ဒီပလိုမာေတြနဲ႔ ပညာရပ္ကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးစိတ္မပါတဲ့ အေပၚယံစာသင္ခန္း ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာခိုင္းခဲ့ပါတယ္ ။

ရမွတ္ေကာင္းဖို႔၊ အဆင့္ေကာင္းဖို႔၊ မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းေကာင္းလိုအပ္တဲ့ စာေမးပြဲေတြမွာ သင္ခန္းစာေတြကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတဲ့ ေမးခြန္းလႊာေတြ မပါပါဘူး ။ ဒါဟာ တစ္ခုခုေတာ့လြဲေနၿပီလို႔ အထက္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀ထဲက ကြၽန္ေတာ္ေတြးမိခဲ့ဖူးတယ္ ။ မွတ္္ဥာဏ္ေကာင္းတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြက အတန္းထဲမွာ ဆရာမ မ်က္ႏွာသာေပး ခံေနရတဲ့အခ်ိန္ ျပ႒ာန္းသင္႐ိုးကိုက မ႐ိုးသားဘူးလို႔ ျငင္းပယ္တတ္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လို ေပကပ္ကပ္ေကာင္ေတြက အခန္းေထာင့္မွာ အံစာေခါက္ေနခဲ့ပါတယ္ ။ အတန္းတက္စာေမးပြဲေတြမွာလည္း ေအာင္မွတ္ရရင္ ဆက္မေျဖတတ္ တဲ့ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ ေက်ာင္းသင္ပညာေရးက ေငြကုန္သံၿပာ ျဖစ္ေနတုန္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းထြက္ၿပီး ၀ပ္ေရွာ့လုပ္တဲ႕ ကြၽန္ေတာ့္လမ္းထိပ္က ကိုအညာသားက တိုက္နဲ႔ကားနဲ႔ျဖစ္သြားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တကၠသိုလ္တက္တုန္းက ဖယ္ရီဂိတ္ကိုလိုက္ပို႔တဲ့ ၁၄ႏွစ္ရြယ္ ဆိုက္ကားဆရာေလးကေတာ့ အစ္ကိုရာ ။ ေက်ာင္းတက္လည္း ဆိုက္ကားတစ္ဖက္နင္းရဦးမွာ ဘာလုပ္မလည္း သူမ်ားလည္းဘြဲ႕ယူၿပီး ကြမ္းေရာင္းေနၾကရတာပဲဟာ ။ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္တုန္း ရွာေဖြထားမွ ႏို႔မို့အသက္ႀကီးရင္ ဒုကၡေရာက္မယ္ ။

သူငယ္ခ်င္း အီကုိဘြဲ႕ရ တစ္ေယာက္ကေတာ့ စား၀တ္ေနေရးဆိုတဲ့ လူမႈဘ၀ရဲ႕ေလာကတံတြာကို တစ္ေန႔ငါးေထာင္က်ပ္ဆိုတဲ့ စပယ္ယာ ေၾကးေလးနဲ႔ ေျဖရွင္းေနရတယ္ ။ လြယ္အိတ္တစ္လံုးနဲ႔ စာအုပ္ႀကီးႀကီးေတြကိုင္ၿပီး ေအာ္တာေနးတစ္ပညာေရးအေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္သူတို႔ကို စကားစလို႔ေကာင္းမယ့္ အခ်ိန္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး ။ စာေရးသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္စာစကားရွိတဲ့ လူမ်ဳိးမွာ လူျဖစ္ရတာကို ဂုဏ္ယူခဲ့မိဘူး ပါတယ္ ။ ကမၻာေပၚကလူမ်ဳိးေပါင္း ရာနဲ႔ခ်ီကာ ခုထက္ထိ ကိုယ္ပိုင္စာစကားမရွိၾကေသးပါ ။ ဒါေပမယ့္ေပါ့ေလ . . .။

လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား မေရာင္းရနယ္ေျမလို႔ စာတန္းႀကီးႀကီးကပ္ထားတဲ့ လမ္းေတြေပၚမွာ အာဏာပိုင္ေတြ ကိုယ္တိုင္က ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးၿပီး ေရာင္းခိုင္းတဲ့ေစ်းသည္ေတြနဲ႔ . . .။ ကြမ္းတံေတြးမေထြးရ၊ အမိႈက္မပစ္ရ။ အသက္မရွိတဲ့ စာတန္းေတြကို လူေတြဂ႐ုတစိုက္ၾကည့္မေနၾက ပါဘူး။ စည္းကမ္းဆိုတာ ေဖာက္ဖ်က္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ထားတာလို႔ ဓေလ့စြဲေနတဲ့ေဒသတစ္ခု ကြၽန္ေတာ္ခ်စ္တဲ့လူမ်ဳိးက စာစကားေတြမယံုၾကည္ ၾကေတာ့ဘူး ။ ေန႔စဥ္သတင္းလႊာေတြထဲမွာ အၿမဲတမ္းအမွားအယြင္းေတြပါလာေတာ့ ေသခ်ာတဲ့နာေရးသတင္းေတြေလာက္ ေစာင့္ဖတ္တဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခု ဟာ ပညာေရးစနစ္ကေကာ ေကာင္းမြန္ေနပါ့မလား ။ ၀င္ေငြေကာင္းဖို႔၊ ရာထူးတက္ဖို႔၊ ဘြဲ႕လက္မွတ္အခြံကို အထူးျပဳမြမ္းမံတဲ့ ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းေတြ ေဒါက္တာ ဘြဲ႕တစ္ခုအတြက္ သီးစစ္စာတမ္း တစ္ေစာင္ရဲ႕ ကာလေပါက္ေစ်းက သိန္းဆယ္ဂဏန္းၾကားမွာပါ ။ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႔ စီမံခ်က္ကိန္းဂဏန္း ေတြၾကားမွာေတာ့ ပညာတတ္ေတြ ပိုမ်ား လာတယ္ဆိုတဲ့ရလဒ္ပဲရွိပါတယ္ ။ ပညာလုပ္အားကေကာ ဘယ္ေလာက္မ်ားတန္ဖိုးတက္လာပါသလဲ ။ မေျဖမေနရေမးခြန္းဆိုရင္ေတာင္ ဘယ္ေတာ့မွမေျဖမယ့္ တာ၀န္ရွိသူေတြပါ ။

ကမၻာႀကီးက အၿမဲမျပတ္ေျပာင္းလဲေနပါတယ္ ။ ကေလးေတြကိုေတာ့ ခိုင္းျခင္းျဖင့္သိပၸံပညာရွင္ေတြကို ေမြးထုတ္ႏိုင္တယ္ ။ တီထြင္ ဖန္တီးသူေတြကို ေမြးထုတ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ နည္းပညာနဲ႔အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းရတဲ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက နားလည္လက္ခံထားပါတယ္ ။ အိုင္တီေခတ္ ႀကီးကလည္း ကမၻာႀကီးကို ပညာအရင္းအျမစ္ေတြကို အလြယ္တကူျဖန္႔ေ၀ေပးပါတယ္ ။ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈေတြက ပညာေရးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနမိ တတ္ပါတယ္ ။ ငတ္မေသဘူးလို့ ေခတ္အဆက္ဆက္ၾကြာား၀ါဖူးတဲ့ တတိယကမၻာက ႏိုင္ငံတစ္ခုဟာ ငတ္ေသသူတခ်ဳိ႕ရွိလာတဲ့အထိ ပညာေရးဆို တာကို ေမ့ေလ်ာ့မိေနမွာလား ။ လက္ေတြ႕သင္ခန္းစာေတြက လက္မွတ္ထိုး႐ုံနဲ႔ အမွတ္ရတဲ့အခ်ိန္၊ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာအ ခန္းထဲမွာ ဖုံတက္ေနတဲ့ကြန္ပ်ဴတာ အေဟာင္းသံုးလံုးရွိေနပါတယ္။

၀င္ေငြနည္းပါးတဲ့ စာေပေရးသားသူတစ္ဦးအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္သင္ၾကားခဲ့တဲ့ပညာအေပၚ ကြၽန္ေတာ္ျပန္ေက်းဇူးဆပ္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္ ။ စာေရးမွ လူပီသမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ေတြးေခၚခဲ့ဖူးပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ ဥဏ္အလင္းပြင့္ေစတဲ့စာေပကို ကိုယ္တိုင္ကျပန္မေရးသားထားရင္ ေနာက္ လူေတြက ေဟာဒီေခတ္ကာလအတြက္ ဘယ္စာေတြဖတ္ရမွာလည္း ၊ ေရွးစာဆိုေတြအတိုင္းပါပဲ ။ သိပ္မေအာင္ျမင္တဲ့ စာေရးသမားဘ၀ကို ကြၽန္ ေတာ္ စြန္႔စြန္႔စားစားရယူခဲ့ပါတယ္ ။ အေဖကေတာ့ စိုးရိမ္ေနဆဲပါ . . .။ ရွိေစေတာ့ . . .။ အလုပ္အကိုင္ စာေရးစာဖတ္. . .။

ေနာက္တစ္ေခာတ္ကေလးငယ္ေတြ ေအာ္က်က္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္ကဗ်ာတစ္ပုဒ္တစ္ေလ ေရးျခစ္မိခဲ့ရင္ ေက်နပ္ၿပီအေဖ . .။


မိုးလႈိင္ည

ႏွစ္ေယာက္အတူတို႕

တကယ္ေတာ့လည္း
မင့္မ်က္ရည္ေတြက
ငါ့မ်က္လံုးက က်ေနတာပါ...

တကယ္ေတာ့လည္း
မင့္ေတးေတြကို
ငါ့ႏွလံုးေသြးနဲ႕ ဆိုေနတာပါ...

တကယ္ေတာ့လည္း
မင့္ကဗ်ာကို
ငါ့လွ်ာနဲ႕ပဲ ရြတ္ေနတာပါ...

တကယ္ေတာ့လည္း
မင့္နွလံုးသားက ငါပါ...
ငါ့ႏွလံုးသားကလည္း မင္းပါ...

(ေအာင္သာငယ္)

Tuesday, August 4, 2009

ပန္းဆုိးတန္းကုိေရာက္ရင္ (တစ္ခါတစ္ေလ)

တစ္ခါတစ္ေလ

ပန္းဆုိးတန္းကိုေရာက္ရင္

ပလက္ေဖာင္းေပၚက

ဒိန္ခ်ဥ္ဆိုင္ေလးမွာ ထုိင္မယ္

ပုဆိုးဆိုင္က ေကာင္မေလးကိုေငးမယ္…တစ္ခါတစ္ေလ

ပန္းဆုိးတန္းကိုေရာက္ရင္

ေအးရွားပလာဇာေပၚက

ဆရာတင္ေမာင္ၾကည္ကို သြားေခၚမယ္

ၿပီးရင္

လပ္ကီးဖလား၀ါးမွာ လက္ဖက္ရည္ေသာက္မယ္…တစ္ခါတစ္ေလ

ပန္းဆုိးတန္းကိုေရာက္ရင္

ရုပ္ရွင္ရံုအေဟာင္းႀကီးကေန

စာသင္ေက်ာင္းျဖစ္သြားတဲ႔

( အခုေတာ႔ ခုနစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ျဖစ္ေနတဲ႔ )

ငါ႔မူလတန္းေက်ာင္းေလးေအာက္ကို သြားမယ္

ငယ္ဘ၀က ဆရာ၊ဆရာမေတြမရွိေတာ႔ေပမယ္႔

သူတုိ႔ရဲ႕ေက်းဇူးကိုေအာက္ေမ႔

ဆင္ျခင္ဖုိုိ႔ေလ…

တစ္ခါတစ္ေလ

ပန္းဆုိးတန္းကိုေရာက္ရင္

ဆရာေျမလတ္ဆီ ကဗ်ာ၀င္ေပးမယ္…

တစ္ခါတစ္ေလ

ပန္းဆုိးတန္းကိုေရာက္ရင္

ပန္ႏိုုိရာမားဟုိတယ္ေဘးက

ဘီယာဆိုင္မွာ၀င္ေသာက္ရင္း

ကိုသူရနဲ႔ အေၾကာက္အကန္ျငင္းခဲ႔တာကို

အမွတ္ရရင္း

သူ႔အတြက္ပါ ပိုေသာက္ခဲ႔မယ္…တစ္ခါတစ္ေလ

ပန္းဆုိးတန္းကိုေရာက္ရင္

ဂံုးေက်ာ္တံတားႀကီးေပၚကိုတက္

ဘုရား၊ သိမ္ေက်ာင္း၊ ဇရပ္နဲ႔

စာသင္ခဲ႔တဲ႔ေန႔စြဲေတြကို ျပန္ဖတ္ဖို႔

ဆိုးဆိုးေပေပ ငါ႔ေက်ာင္းသားဘ၀ကို

ထိန္းသိမ္းေပးခဲ႔တဲ႔

၃၇ လမ္းေပၚက အထက္တန္းေက်ာင္းအုိေလးကို

ေငးမယ္…တစ္ခါတစ္ေလ

ပန္းဆိုးတန္းကိုေရာက္ရင္

လားရႈိး king မွာ ၀င္ထုိင္

ၾကက္ေပါက္စီနဲ႔ ေကာ္ဖီမစ္မွာၿပီး

စပိတ္တစ္နဲ႔ ထထရႈိးတတ္တဲ႔

ေဖေဖာ္၀ါရီနဲ႔တိုးမွာ

စိုးရိမ္မိေသးတယ္…တစ္ခါတစ္ေလ

ပန္းဆိုးတန္းကိုေရာက္ရင္

အရင္ကပန္းဆိုးတန္းကို ျပန္ျပန္လြမ္းလို႔

ငါက ပန္းဆိုးတန္းေပၚေလွ်ာက္ရင္း

ပန္းဆိုးတန္းက ငါ႔ဘ၀ေပၚေလွ်ာက္လုိ႔…။


မုိးလႈိင္ည

Monday, August 3, 2009

အေဝးေရာက္ပင္လယ္


အေ၀းေရာက္ပင္လယ္..

ငါ့ ၾကည္ႏူးမႈ လႈိင္းအိေလးေတြ သင့္ေက်ာကုန္းေပၚၿဖန္႔ခင္းလိုက္ပါရေစ။


အေ၀းေရာက္ပင္လယ္..

သင္ႏွစ္ျမဳပ္ေဖ်ာက္ဖ်က္ထားတဲ့ ပုလဲရတနာေတြ ၿပန္ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ ရပါရေစ။


အေ၀းေရာက္ပင္လယ္..

၀င္သက္ထြက္သက္ရွဳရွဳိက္တိုင္းသင့္ေရတက္ေရက်နဲ႔ ေျပျပစ္ညီညြတ္ျခင္းဂီတ တီးခတ္စြမ္းပါရေစ။


အေ၀းေရာက္ပင္လယ္..

နက္ရွိဳင္းရင့္ျပာသင့္သဘာ၀

ေလာကကိုအႏုပညာေတြနဲ႔ဆားခပ္လိုက္ပါရေစ။


အေ၀းေရာက္ပင္လယ္..

စၾကာ၀ဠာထဲမွာသင္ရွိေနေၾကာင္းဆက္ကာဆက္ကာတုန္ခါမႈေတြျပဳေနပါရေစ။


အေ၀းေရာက္ပင္လယ္.

ရိုးစင္းစြာ …

ကၽြႏု္ပ္အသက္ကို သင့္ကမ္းေျခတိုင္းမွာ မီး အျဖစ္ ပူေဇာ္ပသ လိုက္ပါရေစ။ခင္ေအာင္ေအး

Sunday, August 2, 2009

အေႏွးျပျမင္ကြင္းမ်ား

ေခ်ာက္ျခားဖြယ္ တိတ္ဆိတ္မႈက
ေခါင္းထဲ တဆစ္ဆစ္ထုိးကုိက္တယ္
စိတ္ကုိတြန္းဖြင့္လုိက္ေတာ့
ျပင္ပ အထီးက်န္ေလမ်ား
ဒလေဟာ တြန္းထုိးဝင္လာၾက
ၿငီးေငြ႔ဖြယ္ ဖက္တြယ္ျခင္းခံခဲ့ရတ့ဲ
ပူေလာင္မႈမ်ားၾကားမွ ပဲ့တင္သံ

လြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးပါ . . .

လြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးပါ . . .

လြတ္ေျမာက္ခြင့္ျပဳပါ . . .

ငါ့အသံကုိျမင္လား ၊ ငါ့စကားကုိၾကားလား
ငါ့တရားက ဓါးသြားေတြေခြလိပ္
ဓါးအိမ္ထဲပိတ္မိေနတယ္ . . .

ဒုန္းစုိင္းေျပးေနတဲ့ ငါ့စိတ္ျမင္းရုိင္းကုိ
ဘယ္လုိအလ်င္ႏႈန္းနဲ႔ခ်ဳပ္ကုိင္မလဲ
ပ်ံသန္းျခင္းဆုိင္ရာ သီဝရီတခုနဲ႔လား
ေတာင္ပံရုိက္ခ်ဳိးျခင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔လား

ဥပါဒ္ ၊ ဌီ ၊ ဘင္
ဥပါဒ္ ၊ ဌီ ၊ ဘင္
ခင္ဗ်ားျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ
က်ေနာ္ပ်က္မယ္
က်ေနာ္ျဖစ္မယ့္အခ်ိန္မွာ
ခင္ဗ်ားတုိ႔ပ်က္လုိက္ဦးေပါ့

ခရမ္းေရာင္ပ႔ြင္လႊာရဲ႕ အလယ္ဗဟုိခ်က္ကုိ
တဲ့တဲ့စုိက္ခဲ့တဲ့ျမွားခ်က္ပဲ
ဒါေပမဲ့
ပစ္လုိက္တဲ့ ငါဟာ ပင္လယ္ဓျမ ဆန္တယ္ ။ ။


ဖုန္းျမင့္