Friday, July 31, 2009

မိမိႏွင့္ကိုယ္ႏွင့္ကိုယ့္ကိုႏွင့္

မိမိဟာ သူတစ္ေယာက္တည္းေနခဲ့တာၾကာၿပီဆုိေတာ့ကာ ....။
မိမိတစ္ေန႔တစ္ေယာက္ထီးတည္း ေတြးေနခဲ့တာ မိမိပ်င္းလာၿပီျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေမေမနဲ႔
ေဖေဖကိုေျပာျပေတာ့ ....။
ဒီေန႔ေက်ာင္းသို႔သြားရမွာမို႔ မိမိတစ္ကိုယ္တည္းေပ်ာ္ရႊင္ေနတယ္။ မိမိဖာသာ မိမိလုပ္စရာ
ရွိတာေတြ မိမိထိထိမိမိလုပ္တယ္။ ေခါင္းဆီလိမ္းတာ ေခါင္းဖီးတာ ေက်ာင္း၀တ္စံု၀တ္ဆင္တာ
မွန္ထဲသပ္သပ္ရပ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္တာ မိမိပစၥည္းမ်ား မိမိစစ္ေဆးတာေတြ မိမိတစ္ေယာက္တည္း
ဘယ္သူ႔အကူအညီမွ မယူပဲလုပ္တယ္
တေန႔ေက်ာင္းမွာ "မိမိကိုယ္ကို" ဟူေသာစကားလံုးကို ဆရာမက သင္ေပးပါေလေရာ။
မိမိလည္း မိမိနဲ႔အတူ တတန္းလံုး ညီညာျဖျဖ လုိက္ဆိုၾကရတယ္။
မိမိဟာ မိမိတစ္ေယာက္တည္းလား၊ မိမိနဲ႔တကြ တတန္းလံုးလား မိမိေ၀ခြဲမရေတာ့ပါ။ မိမိတေယာက္ သူ႔အားသူကိုးလုပ္ခဲ့တာေတြအေပၚ မိမိဘယ္လို နားလည္ရမွန္းမိမိမသိေတာ့ေခ်။
မိမိဟာ မိမိကိုယ္ကိုေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့တာ ဘာဆန္းသလဲ။ ေန႔စဥ္ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္မုိ႔
သတိပင္မထားမိခဲ့ပါ။ မိမိဟာ မိမိအတန္းကို မိမိေက်ာင္းကို မိမိ၀န္းက်င္ကိုေကာင္းေအာင္
ႀကိဳးစားဖုိ႔ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ကိစၥပဲလုိ႔ မိမိထင္မိလုိက္တယ္။ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆုိေသာ္ ထုိအရာမ်ားအတြက္ မိမိဘက္မွ ေသခ်ာခ်င္လွေသာ္လည္း ထုိအရာမ်ားဘက္မွ ေသခ်ာဖုိ႔ဆုိသည္မွာ မေသခ်ာႏုိင္ပါ။
မိမိဟာ မိမိတသီးတျခားရွိေနတဲ့အျဖစ္ကို မိမိသိလ်က္နဲ႔ မိမိကိုဆရာမက ဘာျဖစ္လုိ႔ မိမိကိုယ္ကို
ဟူ၍ ကိုယ္စားျပဳခုိင္းေနရတာလဲ။ မိမိနားလည္ႏုိင္စြမ္း မိမိလက္ခံႏုိင္စြမ္းသည္ မိမိကိုယ္တုိင္
သိထားသည္ တုိ႔ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး စိတၱဇနာမ္၊ အေကာင္အထည္ဆုပ္ကိုင္လုိ႔မရေသာ အေခၚအေ၀ၚ
အားျဖင့္သာရွိေသာ အရာတုိ႔ျဖင့္ ေရာျပြမ္းကိုယ္စားျပဳခုိင္းေသာအခါ မိမိမွာ မိမိကိုယ္တုိင္ေပ်ာက္ဆံုးရၿပီး
အမ်ားႏွင့္ဆုိင္သြားေသာ မိမိအျဖစ္ကို မိမိႏွေျမာမိသည္။
မိမိသည္ မိမိကိုယ္မိမိဆိုတာေတြ႕ရွိၿပီးမွေတာ့ မိမိအမ်ားႏွင့္မပတ္သက္မစပ္ဆုိင္လုိေတာ့ေပ။
မိမိေန႔စဥ္သီဆုိေအာ္ဟစ္ရေသာ မိမိအပါအ၀င္ အျခားေသာ မိမိမ်ားကိုလည္း မိမိကုိယ္မိမိ
ေလာက္ ဘယ္တုန္းကမွ အယံုအၾကည္မရွိခဲ့ေပ။ မိမိကိုယ္တုိင္ မေသခ်ာေသာ ကိုယ္စားမျပဳႏုိင္ေသာ
မိမိသည္ အျခားမိမိမ်ား၀င္ေရာက္ ကိုယ္စားျပဳျခင္းကိုလည္း မႏွစ္သက္။ သည္းညည္းလည္းမခံႏိုင္ေပ။
ထုိအရာကိုလည္း မည္သူႏွင့္မွ် မမွ်ေ၀ မေဆြးေႏြးလုိေတာ့ပဲ မိမိ၀မ္းတြင္းမွာသာ ထားေလသည္။
တေန႔ မိမိကုိယ္မိမိ ပိုမိုနီးကပ္ကြၽမ္း၀င္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အမ်ားအလုိ႔ငွာ မဟုတ္ဘဲ
မိမိကုိယ္မိမိ စီရင္မွတ္တမ္းတင္ထားရွိေပမည္။ ထုိမွတ္တမ္းမွာလည္း မိမိေက်နပ္ရန္ႏွင့္
မိမိကုိယ္မိမိေဖ်ာ္ေျဖရန္သာ။
မိမိသည္ အျခားမည္သူႏွင့္မွ် မသက္ဆုိင္ပါေၾကာင္း၊ မိမိကိစၥ ၀ိစၥမွန္သမွ် မိမိသိရွိပါေၾကာင္း
မိမိထူးျခားစြာ ေလ့လာသိရွိရသည္မ်ားကို မိမိသေဘာအရ လြတ္လပ္စြာ စိစစ္ေရးသား သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
မိမိကုိယ္သာ မိမိအားကိုးရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိကုိယ္မိမိမွ မယံုၾကည္ႏိုင္ေတာ့ေသာအခါ မိမိလည္းရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း။
မိမိဆႏၵႏွင့္အညီ မိမိဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္သာလွ်င္ မိမိျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စဥ္၊ ျဖစ္သမွ်ကို မ်ားမွာလည္း မိမိႏွင့္သာ ပတ္သက္ၿပီးအခ်ိဳ႕ မိမိမလိုလားေသာ အျဖစ္မ်ားမွာ မိမိႏွင့္အလ်ဥ္းမသက္ဆုိင္ပါေၾကာင္း။ မိမိတုိင္းျပည္ကို မိမိကိုယ္တုိင္ဤေနရာမွ
ေျပာၾကားလုိပါေၾကာင္း၊ မိမိနာမည္ႏွင့္လက္မွတ္ထိုး နိဂံုးသတ္ၿပီးသည္တြင္ မိမိသူ႔ကိုယ္ကို စဥ္းစားေနရင္း၊
ဆရာမေျပာျပခဲ့သည္မ်ားကို မိမိႏႈတ္တက္ရြရြသီဆိုေနရင္း ...
မိမိနဲ႔ကိုယ္နဲ႔ကို ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိနဲ႔ကိုယ္နဲ႔ အတန္းနဲ႔ ကိုေကာင္းေအာင္
ႀကိဳးစားမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိနဲ႔ကိုယ္နဲ႔အတန္းနဲ႔ေက်ာင္းနဲ႔ တုိင္းျပည္နဲ႔ တသီးတျခားစီ ျဖစ္ေနသည္ကို
မိမိသိေပမယ့္လည္း မသိသလိုေနကာ ဆက္လက္ႀကိဳးစားသြားမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း။
မိမိနဲ႔ ကိုယ္နဲ႔ ငါနဲ႔ ကြၽႏ္ုပ္နဲ႔ အဇၩတၱနဲ႔ တပည့္ေတာ္မနဲ႔ ကြၽန္မနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ ပူေပါင္းဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကဟန္တူသည္ဟု
မိမိဖာသာ ရြာသာႀကီးေျပာင္းေရႊ႕ေကာ္ရစ္တာမွာ မိမိတစ္ေယာက္တည္း ရြတ္ဆိုေနေလဟန္ မိမိငယ္ဘ၀စဥ္အားအမွ်င္တန္းသတိရလ်က္
မိမိဖာသာ စိတ္ႀကီး၀င္အားငယ္လ်က္ တခန္း၀င္ တခန္းထြက္ မိမိရွာပံုေတာ္ဖြင့္လ်က္ မိမိသည္ မိမိသည္ မိမိသည္ မိမိသည္ မိမိသည္ .....။
မိမိသည္ ... မိမိသည္ ... မိမိသည္ ... မိမိသည္ ... မိမိသည္။ မိမိသည္ ...၂၀၀၈ - ေဖဖြာရီ
ေရးသူ - လူဆန္း

က်ီးတေကာင္လာနားစဥ္

တြယ္ငင္စိတ္မဲ့ေဆာင္းတာရွည္

ႏြမ္းေရာ္ခ်ိန္ျမင္ကြင္းစိတ္ေမွာင္ေလာင္ကၽြမ္း

ေနလွန္းထားတဲ့ေနေလာင္မႈအပိတ္ခ်ဳိင့္ဝွမ္း

နာတာရွည္တေယာေမ်ာေနတဲ့အသံ

ဝန္တင္လားတေကာင္ရဲ႕နာရီပ်က္လက္တံ

မ်က္ကြယ္မီးအိမ္ထဲဥဩတုိ႔တြန္က်ဳးရြက္ေၾကြဘြဲ႔

ေန႔တခ်ဳိ႕ကုိမီးရွဳိ႕ရာမွေျမေဆြးညတုိ႔ေအာ္သံ

စုန္းမအုိရဲ႕ေဆြးေျမ႕ဖြယ္ျပာမႈိင္းတဲ့ေတာက္စားမႈ

ဟုတ္ေယာင္ထင္ျခင္းႀတိဂံၾကြင္းစမ်ား

လူ႔ဘဝလက္ရန္းေပၚက်ီးတေကာင္လာနားစဥ္


(၂၃.ေမလ.၂၀၀၆)

သစ္ေကာင္းအိမ္

Wednesday, July 29, 2009

အေဝးေရာက္ပင္လယ္

သြားေလရာမွာ
အလြမ္းထန္တဲ့အခ်ိန္ေတြမ်ားဆို

အက်ႌအိတ္ကပ္ထဲက ထုတ္ၿပီး
ပင္လယ္ကို နမ္းရႈံ႕ရတယ္။


မ်က္ရည္နဲ႔ ခဲက်က္သြားတဲ့
ဆားပြင့္ေတြ
တလက္လက္ ထြက္က်ေတာ့
ပင္လယ္ဟာ ငန္ပ်ရတယ္


ခရုတလုံး
အုန္းပင္တပင္
စင္ေရာ္တေကာင္နဲ႔
ေလွာင္ပိတ္ထားတဲ့ မုတ္သုန္ေလလည္း
ရာသီေျပာင္းခ်ိန္ကုိေစာင့္ေနတုန္းပဲ


ကမ္းေျခကုိမေရာက္မခ်င္း
ရင္ဘတ္ထဲ လြယ္ပုိးထားရတဲ့ပင္လယ္
လႈိင္းပုတ္သံေတြလႈပ္ႏႈိးလုိ႔
ညေတြမွာ အိပ္မရတဲ့အခါ
လမင္းကုိ ေရဆင္းေသာက္ေစခ်င္ခဲ့တာပါ


ပန္ဒိုရာ

အဆိပ္ေသာက္ၿပဳိင္ပြဲ

မာရ္နတ္က ထာ၀ရဘုရားကုိ
ကမၻာေျမေပၚမွာ ေနရာအလြတ္မရွိ
ဂါရ၀ ျပဳျပီး ဆုေတြေတာင္းတယ္၊
အကြ်ႏု္ပ္ကုိ လူတကာရဲ႕
ေသြးသားထဲထိ ေႏွာက္ယွက္ခြင့္ ေပးပါ။

ဤသတင္းစကား အကြ်ႏု္ပ္ ၾကားေတာ့
ေန႕စဥ္ ေန႕တုိင္း ဒီလုိက်င့္တယ္။

အဆိပ္ေတြကုိ နည္းနည္းျခင္းစီ ငါစ’မ်ဳိတယ္
ေမွာ္ရုံေတာမွာ ငါစ’မ်ဳိတယ္
နာရီမရွိတဲ့ အခန္းထဲမွာ ငါစ’မ်ဳိတယ္
စားပြဲနဲ႕ ကုလားထုိင္မရွိတဲ့ ေနရာမွာ ငါစ’မ်ဳိတယ္
အသံေတြၾကားျပီး ရုပ္မျမင္ရတဲ့ လူ႕ငရဲမွာ ငါစ’မ်ဳိတယ္။

ရာသီစက္၀ုိင္းတုိင္း အဆိပ္မ်ဳိခ်တယ္
သက္ျပင္းခ်မိတုိင္း အဆိပ္မ်ဳိခ်တယ္
ရွဳံးနိမ့္မွဳနဲ႕ လဲက်သြားတုိင္း အဆိပ္မ်ဳိခ်တယ္
ဘုိးဘြားေတြကုိ သတိရမိတုိင္း အဆိပ္မ်ဳိခ်တယ္။

၀ုိင္ခ်ဳိခ်ဳိနဲ႕ အဆိပ္မ်ဳိၿပီးၿပီ
သူေယာင္မယ္ေတြနဲ႕ အဆိပ္မ်ဳိၿပီးၿပီ
ေလွာင္ရယ္သံေတြနဲ႕ အဆိပ္မ်ဳိၿပီးၿပီ
အဆိပ္ေတြကုိ ငါျမိဳၿပီးၿပီ ။

ဟဲ့ … မာရ္နတ္
ငါ့ေသြးသားေတြ အဆိပ္ျဖစ္ေနၿပီ၊
အဆိပ္ေသာက္ ရဲရင္
၀င္လာခဲ့။ ။

ေရးသူ- စစ္ျငိမ္းဒီေရ

သစ္တပင္၏လြင္ျပင္အလြမ္း


တကယ္က
ေနရာမွားေနၾကတာပါကြယ့္...
လူသားအားလံုးရဲ႕ ကမၻာေျမဟာ
သစ္တပင္ဖို႕ေတာ့ ဟုတ္ပံုမရေလဘူး...
စေနျဂိဳဟ္သာ...

တကယ္က
သစ္ပင္ျဖစ္ေနရတာ
၀ဋ္ခံေနရတာပါကြယ့္...
ငါဟာ ငါ့ရဲ႕ေၾကကြဲရမႈေတြထဲက
ထြက္ေျပးလို႕ကို မရ...

တကယ္က
ေတာင္တန္းတခုျဖစ္ရတာလည္း
လြဲမွားမႈပါကြယ့္...
တည္ျငိမ္ရဲ႕လို႕
တခ်ိဳ႕က အဓိပၸါယ္ေကာက္လြဲ...
ေတာင္တန္းေတြ လႈပ္ခါေနရတာ
သူတို႕ခမ်ာဘယ္သိလိမ့္...

တကယ္က
လတလံုးက ငါ့ပုခံုးမွာ ေမးတင္လို႕
လြင္ျပင္ေလးကို ေငးၾကည့္ေန...
ေတာင္တန္းေပၚက သစ္တပင္ကေတာ့
ညကို ျပံဳးျပႏိုင္ရံု...

တကယ္က
ဒါဟာ ကဗ်ာ မဟုတ္ဘူးကြယ့္...
အလြမ္းေတြ
ျပိဳက်ေနျခင္းသာ...

(ေအာင္သာငယ္)

Tuesday, July 28, 2009

တံခါးေတြမွာ မ်က္ႏွာထားနဲ႔

တံခါးေတြမွာ မ်က္ႏွာထားေတြရွိတယ္

တံခါးေတြက

ဘယ္သူ႔ကုိဘယ္လုိဆက္ဆံရမယ္ဆုိတာသိတယ္

တံခါးေတြက

လူမ်ဳိးေရးခဲြၿခားတယ္

တံခါးေတြက

အဆင့္အတန္းခြဲၿခားတယ္

တံခါးေတြက

လိင္အမ်ဳိးအစားခြဲၿခားတယ္

တံခါးေတြမွာ

စာတန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကပ္ထားတယ္

ဥပမာ- ပြဲစားမ၀င္ရ

တာ၀န္ရွိသူမ်ားသာ

ဥေရာပသားမ်ားကလပ္

စသည္ၿဖင့္ေပါ့ေလ…

တံခါးေတြက

ဟန္ေကာင္းရင္ပုိက္ဆံမေတာင္းဘူး

ဘယ္သြားမွာလည္းလုိ႔

ေဆးရုံတံခါးက ခပ္မာမာေမးတယ္

ေတြ႔ခြင့္မရဘူးလုိ႔ တံခါးတစ္ခုက

ေလသံမာမာနဲ႔ေၿပာတယ္

ဂုဏ္သေရရွိလူၾကီးမင္းမ်ားအတြက္သာလုိ႔

တံခါးတစ္ခ်ပ္ကမာန္တက္ေနတယ္…

တခ်ဳိ႕တံခါးေတြက

အလႈခံၿခင္းသီးခံပါတဲ့

တခ်ဳိ႕တံခါးေတြက

မားကက္တင္းမ်ားမလာရတဲ့

တံခါးတစ္ခ်ပ္ကေတာ့

တံခါးမေခါက္ရတဲ့..

မ်က္ႏွာထားကရွစ္ေခါက္ခ်ဳိးနဲ႔….မုိးလႈိင္ည

အေဝးေရာက္ပင္လယ္

အေဝးေရာက္ ဆုိတဲ့ စကားစုက ေဟာသည့္စာမ်က္ႏွာေတြ ကမၻာႀကီး ထဲပ်ံ႕ႏ႔ွံ စီးေမ်ာသြားဖုိ႔ စုဖြဲ႔စီစဥ္ၾက သူ အမ်ားစုဟာ အေဝး (ျပည္ပ)မွာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေရာက္ရွိအေျခခ် ေနထုိင္ ေနၾကရတာကုိ ရည္ညႊန္းျပီး ..
ပင္လယ္ ဆုိတာက လူတဦးခ်င္းစီ ဘဝတခုခ်င္းစီ သိနားလည္ သေဘာေပါက္ လက္ခံ ထားခဲ့ၾကသမွ် အဓိပၸါယ္ အားလုံး ကုိ ထပ္ျပီးျဖည့္စြက္ေပါင္းထည့္ထားတာပါပဲ

ဒါေၾကာင့္....
အေဝးေရာက္ပင္လယ္.....

ႏွစ္ေယာက္

မနက္ေစာေစာလမ္းေလ်ွာက္ၿခင္းကို

င္းယံုၾကည္သလားလို႕

ၿပဴတင္းေပါက္ကေမးလိုက္တယ္။

ေတြေ၀စိတ္နဲ႕

လွည့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့

ၾကည္လင္တဲ့မွန္ေၿခာက္ခ်ပ္ကို

ၿဖတ္ၿပီး

တိမ္ညိဳေတြဟာ

ခ်ိန္းထားသူရိွေနသလို

သြားေနတာေတြ႕လိုက္တယ္။

မင္းဟာ အၾကင္နာကို

ေတာင့္တေနသလားလို႕

ေခါင္မိုးကေမးလိုက္တယ္။

စိတ္က

ေခါင္မိုးဆီေရာက္သြားေတာ့

ေခါင္မိုးေပၚမွာမိုး

တေဖ်ာက္ေဖ်ာက္က်ေနတာကို

ၾကားရတယ္။

တကယ္ေတာ့

က်ေနာ္ဟာ ကုတင္ေပၚမွာ

အိပ္ေနတာမဟုတ္ဘဲ

ရံုးခန္းတခုရဲ႕ ားပြဲေပၚမွာ

အိပ္ေနတာပါ။ ။

ခင္၀မ္း

၂၄ ၉၃

စက္တင္ဘာ ပထမပါတ္ရထား

ကုိေခ်ာေရ
တခ်ဳိ႕လူေတြက ခင္ဗ်ားဆုိေၾကာက္တယ္
ခင္ဗ်ားကုိ ေၾကာက္တဲ့လူေတြကုိ
ခင္ဗ်ားကုိယ္ေရာင္ ေဖ်ာက္ခ့ဲေပါ႔ ။

ကုိေခ်ာေရ
တခ်ဳိ႕လူေတြက ခင္ဗ်ားကုိခ်စ္တယ္
ခင္ဗ်ားကုိခ်စ္တဲ့ လူေတြကုိ
ခင္ဗ်ား ပစ္ထားခဲ့ေပါ႔ ။

ကုိေခ်ာေရ
ခင္ဗ်ားႏွလုံးသားနဲ႔ေထြးထားတဲ့
ခင္ဗ်ားရဲ႕ အေထြးဆုံးသမီး ေလးေလ
မီးေတာက္ေတြ ထေတာက္တဲ့အထိ
အိမ္ျပန္မေရာက္ေသးဘူး ။

ကုိေခ်ာေရ
ေခါင္းေလာင္းသံေတြ ထထုိးလုိက္တဲ့အထိ
ကၽြန္ေတာ္လည္း တေရးမွမအိပ္ရေသးဘူး ။

တတ္ႏုိင္ရင္
ခင္ဗ်ားေအာ္ဟစ္ခဲ့တဲ့ ကမၻာၾကီးကုိ
ကၽြန္ေတာ္႔လက္သီးနဲ႔ အမႈန္႔ႀကိတ္ပစ္ခ်င္တယ္ ။

ခင္ဗ်ားကုိ
အရွင္လတ္လတ္ ဓားနဲ႔မႊန္းထားတဲ့
ဒုကၡတရားကုိ
ဖိနပ္တုိက္တဲ့ ဝက္မွင္ဘီးေလး လုပ္ပစ္မယ္ ။

ၿပီးရင္
ခင္ဗ်ားနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္
ႏွင္းေဆာင္းေတာင္ေပၚက
က်ားသစ္ေသတေကာင္ကုိ သြားၾကည့္မယ္ ။


ၿပီးရင္
ပဥၥမျမစ္က်ဥ္းကုိ
ေသာကကင္းကင္း ထုိင္ေသာက္မယ္ ။

ၿပီးရင္
ၿမဳိ႕ႀကီးေတြ ေပါင္ေပၚတင္ရင္း
အေဝးေျပးလမ္းမေတြ ဖင္ခုထုိင္မယ္ ။

ျပီးရင္
စေကာ့တလန္က စမ္းေခ်ာင္းေတြမွာ
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အိမ္ေျပာင္းေဆာက္မယ္ ။

ေနာက္ဆုံးေတာ့ ခင္ဗ်ားဟာ
နတ္ေတြကုိ ႏုိင္ဖဲကုိင္ၿပီး
ေသျခင္းတရားနဲ႔ ေဆာ့ကစားခဲ့သူပဲ ။

မရတဲ့အထဲကမွ
ရသမွ် အရသာေတြအကုန္ယူ
ဥထားသမွ်
အႏုပညာေတြ အကုန္လွဴခဲ့သူပဲ ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွ်စားခဲ႔တဲ႔ ထမင္းေတြမကုန္ေသးခင္
ကၽြန္ေတာတုိ႔မွ်ေသာက္ခဲ့တ႔ဲ ပုလင္းေတြမကုန္ေသးခင္
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွ်အိပ္ခဲ့တဲ႔ ညေတြမကုန္ေသးခင္
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွ်ရိတ္ခဲ့တဲ႔ ဘဝေတြမကုန္ေသးခင္
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွ်ခူးခဲ့တဲ႔ အသီးေတြမကုန္ေသးခင္
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွ်နမ္းခဲ့တဲ႔ ပန္းေတြမကုန္ေသးခင္
အသက္ေရာ ယဥ္ေက်းမႈပါ
စက္တင္ဘာပထမပါတ္ရထားဟာ
သူ႔ရထားေပၚ အကုန္လုံးတင္ေဆာင္ၿပီး
သုခဘုံရဲ႕ မုခ္ဦးဆီ
ခင္ဗ်ားနဲ႕အတူ ထြက္ခြာသြားေခ်ေပါ့ ။ ။

မုိးယ္ေဇာ္
၄.စက္တင္ဘာ.၂၀၀၂ခုႏွစ္

(၃.၉.၀၂) တြင္ကြယ္လြန္သြားေသာ
ခ်စ္တဲ့အကုိ ကုိေခ်ာ
(ကဗ်ာဆရာေမာင္ေခ်ာႏြယ္) သုိ႔ ။

Sunday, July 26, 2009

စာေရးတဲ့ၾကြက္တစ္ေကာင္နဲ႔ သူ၏ အခန္း


ၿမိဳ႕ျပရဲ႕ၾကြက္တြင္းလုိတုိက္ခန္းတြဲတစ္ခုမွာ… အထီးက်န္ၾကြက္အုိၾကီးတစ္ေကာင္လုိ သူေခ်ာင္ပိတ္မိေနဆဲ….။

သူ႔အလုပ္စားပြဲဆုိတာကမနက္ခင္းေနေရာင္ၿခည္၁၅ံတိမ္းေစာင္းက်ေရာက္ၿပီး… ေသာက္လက္စစီးကရက္တစ္ဗူးနဲ႔ဘယ္ေတာ့မွမေဖာက္ၿဖစ္တဲ့ ၀ီစကီပုလင္းျပားတစ္ျပားတစ္ခါတစ္ခါေတာ့ဘ၀ဟာ၀ီစကီလုိခါးၿပီး တအိအိမူးတတ္တယ္လုိ႔ သူေတြးမိတယ္…।။ လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းတဲ့ ၿမိဳ႕လည္မက်တက် သူ႔အခန္းထဲမွာေမွာင္ရိပ္ေတြကဟုိတစ္ကြက္ ဒီတစ္ကြက္ စြန္းေပေနက်ပါ…။ မ်ားၿပားလြန္းတဲ့စာအုပ္ေတြအတြက္ အလင္းေရာင္၀င္ႏုိင္တဲ့ ျပတင္းေပါက္တစ္ခ်ိဳ႕ကုိစာအုပ္စင္ေတြကပိတ္ဆုိ႔ထားၾကလုိ႔ပါပဲ…။သူ႔ကုိ သားေကာင္လုိအမဲလုိက္ေနတဲ့အယ္ဒီတာမုဆုိးတခ်ိဳ႕သာသူ႔အခန္းကုိ မ်က္စိလည္လမ္းမွားၿပီးလာတတ္ၾကတယ္…။လုံးခ်င္းေလးတစ္အုပ္ေဆာင္းပါးေလးတစ္ပုဒ္တစ္ေလအတြက္… ေငြေၾကးတတန္အခ်ိန္တတန္ေပးၿပီးတကူးတကပင္ပန္းခံလာၾကသူေတြေရာက္လာၾကၿပီဆုိ…

ထမင္းသုိးတစ္ထုပ္ရလုိက္တဲ့ ၾကြက္အုိၾကီးလုိ သူ ေပ်ာ္ျမဴးေနတတ္ပါတယ္…။

ခင္ဗ်ားသိပ္နာမည္ၾကီးေနၿပီလုိ႔…သူငယ္ႏွပ္စားအယ္ဒီတာတခ်ိဳ႕ကသူကုိေျမွာက္ပင့္ေၿပာတဲ့အခါ… က်ဳပ္နာမည္ၾကီးတာက်ဳပ္နဲ႕ဆုိင္တဲ့ကိစၥမွ မဟုတ္တာဗ်ာလုိ႔သူၿပန္ေၿပာမိတယ္။

တခ်ဳိ႕ကေတာ့ၿပဳံးၿပဳံးပါ…တခ်ဳိ႕ကေတာ့ရႈံ႕မဲ့သြားၾကတယ္…။သူဘယ္ေလာက္နာမည္ၾကီးၾကီး သူေရးတဲ့စာအုပ္ကအုပ္ေရငါးရာဘယ္ေတာ့မွမကုန္ဘူး…။ ဘယ္ေတာ့မွ ဒုတိယအၾကိမ္ မရွိဘူး။

စာနယ္ဇင္းသမားတခ်ိဳ႕ကသူ႔ကုိအင္တာဗ်ဴးခ်င္လုိ႔ ဆက္သြယ္တတ္ၾကေပမယ့္…

သူအၿမဲၿငင္းေတာ့သူ႔ကုိလွ်ဳိ႕၀ွက္သူၾကီးလုိ႔ သတင္းေရးၾကၿပန္ေရာ…တေလာကသတင္းေထာက္ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္သူ႔အတၳုဳပတၱိကုိေမးေသးတယ္။ ငါေသေတာ့မွတကူးတကလုိက္ရွာရင္ပ်င္းစရာေကာင္းတဲ့လူ႔ဘ၀ထဲမွာမင္းအလုပ္တစ္ခုရတာေပါ့…

လုိ႔သူေၿပာခဲ့ေသးတယ္… ေကာင္ေလးကေတာ့ဘယ္လုိေတြးေနမယ္မသိဘူးတစ္ခါတစ္ခါ

ကုိယ့္ကုိကုိယ္အတၱၾကီးသူလုိ႔ စြပ္စြဲမိၿပီးတစ္ေယာက္တည္းေၾကကြဲဖူးတယ္…।။

စာေရးတယ္ဆုိတာစကားလုံးေတြအေတြးအေခၚေတြ ခံစားမႈေတြကုိ ၾကြက္ကုိက္သလုိပါပဲလား…।

သူူဘယ္ေလာက္ပဲစနစ္တက်ထားပါေစ မနက္ေရာက္ရင္ သူ႔စာေရးစားပြဲမွာ…

သူ႔ထုိင္ခုံေပၚမွာ၊ၾကမ္းၿပင္မွာစာအုပ္ေတြ…

ေရးလက္စစာမူေတြ၊စကၠဴအလြတ္ေတြစာရြက္ အပုိင္းအစတခ်ဳိ႕ၿပန္႔က်ဲေနတတ္ပါတယ္…

ညဆုိတာသူအိပ္ခဲ့သလားမအိပ္ခဲ့ဘူးလားသိပ္မေသခ်ာတဲ့အခ်ိန္ကာလတစ္ခု…

တခါတရံေတာ့သူကုိယ္တုိင္မထင္မွတ္ထားတဲ့စာမူၾကမ္းတစ္ခ်ဳိ႕ေရးၿခစ္ၿပီးသားၿဖစ္ေနတတ္တယ္…

အေ၀းသင္တကၠသုိလ္သင္ခန္းစာေတြကုိေတာင္နပ္မွန္ေအာင္မတတ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့

သူ႔အတြက္ေလးလံလြန္းတဲ့စာတစ္ခ်ဳိ႕ကုိ သူေရးခဲ့မိပုံရတယ္…။

နံရံံကုိအဓိပါယ္မဲ့ေငးစုိက္မိခ်ိ္န္တုိင္းမိသားစုဓါတ္ပုံေလးတစ္ပုံေတာင္ခ်ိတ္ဆြဲမထားႏုိင္ခဲ့တာ

သတိရမိတယ္… သူ႕ရဲ႕မိသားစုဆုိတာကေကာ သူ႕ကုိ သတိတရရွိေနပါ့မလား…။

ဘ၀မွာ စာေရးမယ္ဆုိကတည္းက သူရဲ႕ အရင္းႏွီးဆုံးလူသားေတြနဲ႔ တၿဖည္းၿဖည္းခ်င္း

ေ၀းကြာသြားခဲ့ရတာ အခုေတာ့ ကမာၻ တစ္ဖက္ဆီၿခားလုိ႕…

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံတစ္ခုက ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲ စာေပတစ္ခုကုိ ေရးဖြဲ႕ေနရင္း သူက ပုိၿပီးက်ဳံလွီေဖ်ာ့ေတာ့လာေနၿပီ…။

စာေရးဖုိ႕ ထမင္းစားရုံအလုပ္ေတြကုိ သူငယ္ဘ၀မွာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ၾကဳံဆုံခဲ့ရၿပီးၿပီလဲ…။

အခုေတာ့ ထမင္းစာဖုိ႔ စာေရးရုံအလုပ္ေလာက္ေတာင္ သူ႔မွ အပန္းတၾကီး…

၀ုိင္းပယ္ခံထားရတဲ့နာက်င္မႈေတြနဲ႔…।ေရေပၚဆီပညာတတ္ေတြဖတ္ဖုိ႕

ဘယ္လုိစာမ်ဳိးေတြသူေရးတတ္ရဦးမွာလဲ…।

ပလိပ္ေရာဂါၿဖစ္ေနတဲ့ၾကြက္တစ္ေကာင္ကသူ႕ေမွာင္ေနတဲ႕

အခန္းက်ဥ္းထဲမွာကမာၻဦးေတြးအေခၚေတြကုိက္လုိ႔…။

မုိးလႈိင္ည


Saturday, July 25, 2009

အေ၀းေရာက္ပင္လယ္

“ႏွင္း”ေရ႕...
မလာပဲနဲ႕ ေရာက္ခဲ့ရတယ္...
မရွာပဲနဲ႕ ေကာက္ရခဲ့တယ္...
အေ၀းေရာက္ပင္လယ္...

အို...
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္
လက္ပစ္ ကူးခပ္ခဲ့...

ဟိုတဖက္ျခမ္းရဲ႕
ကမ္းေျခသဲခံုမွာ
ငါ့အလြမ္းေတြ ပံုခ်ထားခဲ့ဖို႕...

ဒါမွမဟုတ္
ငါ့ရင္ထဲက ေတးတပုဒ္နဲ႕
မင့္ရင္ထဲက ေတးတပုဒ္
ေရာစပ္ယွက္လုပ္ထားတဲ့
တခြက္တည္းေသာ ၀ိုင္ျဖဴျဖဴကို
အတူေသာက္ခြင့္ရဖို႕ေပါ့
“ႏွင္း”ေရ႕...

ေအာင္သာငယ္

အေ၀းေရာက္ ပင္လယ္

ပင္လယ္တစ္စင္းတည္းပဲ

အႏွစ္သာရအတူတူ

ငါတုိ႔က အေ၀းကစီးဆင္းလာတယ္

အေ၀းက စုေပါင္းလာတယ္

တတိယလႈိင္းေပၚကေန

ငါတုိ႔ ရဲ႕ တတိယကမာၻကိုကယ္ထုတ္ဖုိ႔

ပင္လယ္တစ္ခုရဲ႕ ခြန္အားမ်ဳိးနဲ႔

ငါတုိ႔အားလုံးရဲ႕

အေ၀းေရာက္ပင္လယ္….။


မုိးလႈိင္ည

အရက္ေသာက္တဲ့ညေန

ကုိငွက္

ကြၽန္ေတာ္အခုအရက္ေသာက္ေနတယ္

ခင္ဗ်ားသီခ်င္းကုိ

MP4 ပေလယာထဲထည့္ဖြင့္ၿပီးနားေထာင္ေနတယ္

မူပုိင္ခြင့္တစ္ၿပားမွမေပးရဘူး…

(ကြၽန္ေတာ္ဟာအလကားေကာင္)

စားပြဲေပၚမွာက ၀ီစကီခပ္ၿပင္းၿပင္း

အၿပင္းစားကဗ်ာေတြ

လူေပၚေက်ာ့ေတြခံစားဖုိ႔

အႏုပညာအသီးအပြင့္ေတြက

ေလာကဓံတရားနဲ႔ စီးခ်င္းထုိးထားတဲ႔

သူရဲေကာင္းေတြရဲ႕ဒဏ္ရာ

ကမာၻ ေၿမရဲ႕ေသြးထြက္သံယုိေတြကုိဖာေထးဖုိ႔

ယူရုိေငြသန္းသုံးဆယ္ေလာက္

တစ္ေယာက္ေယာက္ကေခ်းစမ္းပါ..

ၿမိဳ႕မၿငိမ္းဦးေခါင္းကုိနင္းေၿခသြားတဲ႔

ခ်က္ဗုိ႔လတ္္ ဘတ္စ္ကားအုိၾကီးေတြကုိ

ကြၽန္ေတာ္ေၿမေပၚကေမာင္းထုတ္ဖုိ႔

ကုိေစာၿငိမ္းဗုိက္ထဲကုိ တုိး၀င္သြားတဲ႔

ဓားေၿမွာင္တစ္လက္ကုိ

ေနာက္ဆုတ္သြားေစဖုိ႔…

ၿပည္ၿမိဳ႕ေစ်းၾကီးေဘးက

စုတ္ခ်ာခ်ာလက္ဘက္ရည္ဆုိင္ေလးက

မရဏရဲ႕ ပန္းခ်ီေဆးေရးနံရံကုိ

၀ယ္ယူဖုိ႔…

သေရခတၱရာေတာင္ေပၚလမ္းေကြ႕မွွာ

လူၾကိဳက္နည္းတဲ႔ေကာင္ကုိ

ေက်ာက္စာတုိင္စုိက္ဖုိ႔

အႏုပညာဆုိတဲ႔ၾကိဳးတစ္ေခ်ာင္းနဲ႔

ကုိယ့္ကိုယ္ကုိအဆုံးစီရင္ဖုိ႔

ကုိငွက္

ကြၽန္ေတာ္ အရက္ေသာက္ေနတယ္

သစၥာမူးသူတစ္ေယာက္မုိ႔

ကိုယ့္အတၳဳပတၱိကုိယ္ၿငင္းမိတယ္

မသိၿခင္းရဲ႕အဆုံးမဲ့မွာ

မ်က္ကန္းေတာေမွာက္

ကၽြန္ေတာ္မေၾကာက္တတ္ေသးပါ…။မုိးလႈိင္ည